Zmena žaloby

Vybrané otázky zmeny žaloby v právnej úprave Civilného sporového poriadku.

Autori: Mgr. Dušan Kucbel
Dátum publikácie: 19. 1. 2018Autor sa zaoberá aplikáciou inštitútu zmeny žaloby podľa procesnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku. Rieši praktické otázky, ktoré vznikajú pri zmene žaloby. Interpretáciou Civilného sporového poriadku poukazuje na postup, akým spôsobom sa zmena žaloby má uskutočniť, ako sa s ňou možno vysporiadať v odvolacom konaní. Poukazuje na sporné a doteraz nejudikované okolnosti v novej procesnej úprave a uvádza vlastný spôsob jej aplikácie. Jeho cieľom je poskytnutie návodu pre súdy a sporové strany, podľa ktorého môžu odlíšiť zmenu žaloby od iného procesného úkonu. Naznačuje aj vzájomný súzvuk zmeny žaloby a sudcovskej koncentrácie konania. 

Úvod 

Žalobca v civilnom sporovom konaní pomerne často adresuje súdu zmenu žaloby podľa § 139 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“). V porovnaní s pôvodnou právnou úpravou v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) došlo k podstatnému rozšíreniu právnej úpravy zmeny žaloby. Vo vzťahu k novej úprave ešte neboli vydané rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, poskytujúce odpovede na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s používaním novej procesnej úpravy. Ide o nasledujúce otázky. Akému úkonu možno priznať účinky zmeny žaloby? Ako uskutočniť zmenu žaloby? Kedy nepôjde o zmenu žaloby? Ako sa vysporiadať so zmenou žaloby v odvolacom konaní? Má vplyv sudcovská koncentrácia konania na zmenu žaloby? Na aké skutočnosti musí súd prihliadať pri pripustení zmeny žaloby? Ako má súd postupovať, keď zistí, že na priznanie nároku žalobcu je potrebná zmena žaloby? 

Účelom tohto článku je snaha odpovedať na položené otázky a tým prispieť do diskusie o spôsobe aplikácie a interpretácie CSP. Názory vyjadrené v tomto článku sa v dôsledku neskoršej ustálenej rozhodovacej praxe nemusia ukázať ako správne. Úvodom upozorňujeme čitateľa, že článok nezaujíma komplexné stanovisko k celkovej právnej úprave zmeny žaloby. V článku sa venujeme len vybraným otázkam zmeny žaloby, ktoré môžu spôsobiť v súdnej praxi určité komplikácie. 

Stručný náhľad zmien v porovnaní s OSP 

Zmena žaloby je v CSP upravená v §§ 139 až 143 CSP, v porovnaní s pôvodnou úpravou v jednom ustanovení § 95 OSP. Zmenou žaloby (pôvodne zmenou návrhu) sa uplatňuje dispozičná zásada civilného procesu, kedy žalobca ako dominus litis sám určuje, akého nároku sa na podklade tvrdeného skutkového stavu žalobou domáha.  

 KUCBEL, D.: Vybrané otázky zmeny žaloby v režime CSP, Justičná revue, 69, 2017, 12, s. 1495 – 1509.

 Viac informácií nájdete

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.