Zhrnutie najdôležitejších zmien v zákone o pozemkových spoločenstvách od 1. 10. 2018

Ohlasovacia povinnosť do 30. júna 2019. Vzory dokumentov.

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 11. 4. 2019tt_les

 
Zákon č. 110/2018 Z. z. novelizoval zákon o pozemkových spoločenstvách. Spoločenstvám vznikli na základe tejto novely povinnosti, ktoré musia byť splnené v lehote do 30. júna 2019.

Novela zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej aj ako „zákon“), ktorá je v účinnosti od 1. 10. 2018, priniesla mnohé zmeny, ktoré sa týkajú vo veľkej miere vnútornej organizácie a fungovania pozemkových spoločenstiev (ďalej ako „spoločenstvo“), vzťahu pozemkových spoločenstiev so Slovenským pozemkovým fondom (ďalej ako „fond“) a Správcom lesného majetku (ďalej ako „správca“), zabezpečenia riadnej starostlivosti a obhospodarovania poľnohospodárskych a lesných pozemkov, resp. lesných porastov či konania okresných úradov pri vedení registra pozemkových spoločenstiev. Prehľad tých najdôležitejších zmien nájdete v tomto článku.

Zmluva o spoločenstve

Najdôležitejšími zmenami, ktoré sa dotýkajú zmluvy so spoločenstve (ďalej len „zmluva“), sú:

  • názov spoločenstva nesmie byť zhodný s názvom iného spoločenstva,
  • sídlo spoločenstva musí byť definované v rozsahu celej adresy, čiže v rozsahu ulica, orientačné číslo, PSČ a obec,
  • ak ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností [§ 2 ods. 1 písm. d) zákona], musí sa tento údaj uviesť v zmluve,
  • pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach je potrebné uviesť dôvody výpovede alebo odstúpenia od zmluvy a spôsob vysporiadania so spoločenstvom,
  • zoznam nehnuteľností je okrem zoznamu členov ďalšou povinnou prílohou zmluvy, doteraz sa zoznam nehnuteľností spravidla uvádzal v zmluve samotnej,
  • určenie orgánu spoločenstva, ktorý je zodpovedný za vedenie vyššie uvedených zoznamov priamo v zmluve; zmeny v zozname členov nepodliehajú schvaľovaniu zhromaždenia a určený orgán bude vykonávať zmeny v zozname do piatich dní od nahlásenia zmeny údaja, resp. bezodkladne po ich zistení,
  • povinnosť uvádzať údaj o najbližšom bezprostredne predchádzajúcom právnom predchodcovi člena spoločenstva (tento bod sa vzťahuje len na nové zápisy do zoznamu členov),
  • zmeny sa dotkli taktiež volebných a funkčných období orgánov spoločenstva, ich hlasovania, povinnosti zakotviť spôsob voľby náhradníkov do volených orgánov, minimálneho počtu členov výboru, pomeru účasti a rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z členstva, spôsobu zániku funkcie člena voleného orgánu, ustanovenia formy korešpondenčného hlasovania a i.

Spoločenstvá môžu zmeny zmluvy a stanov, ktoré môžu byť upravené samostatne alebo sú súčasťou zmluvy, prijať buď vo forme dodatku, alebo vo forme novej zmluvy či stanov. V prípade, ak má pozemkové spoločenstvo ďalšie interné predpisy, ako napríklad rokovací poriadok či hlasovací poriadok, musí pristúpiť taktiež k zosúladeniu týchto interných dokumentov so zákonom.

 

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.