Zdaňovanie dividend

Zdaňovanie dividend, vyrovnacích podielov a ostatných podobných príjmov v prípade fyzických osôb  a právnických osôb.

Autori: Ing. Peter Horniaček
Dátum publikácie: 21. 12. 2017Daňový systém SR zaznamenal počas svojej existencie v oblasti zdaňovania podielov na zisku (dividend) niekoľko zlomových zmien. Do konca roka 2003 podľa dovtedy platného zákona o dani z príjmov (zákon č. 366/1999 Z. z.) boli dividendy príjmom, ktorý bol predmetom dane zdaňovaným sadzbou dane 15 %, ale aj 25 % pri podiele na zisku tichého spoločníka.

Od roku 2004 bola vykonaná daňová reforma, ktorá spočívala v prechode na tzv. rovnú daň. Táto reforma bola realizovaná prijatím nového zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) a v oblasti zdaňovania dividend bola prijatá zmena, ktorou tieto príjmy neboli predmetom dane (t. j. nepodliehali zdaneniu). Výnimkou bola skupina daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti – zamestnancov bez účasti na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, u ktorých prijaté dividendy síce boli predmetom dane, ale následne boli od dane oslobodené. Pri tejto zmene platnej od 1. 1. 2004 bolo veľmi dôležitým prechodné ustanovenie § 52 ods. 24 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sa za dividendy, ktoré nie sú predmetom dane, považujú dividendy zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia počnúc rokom 2004 a tiež vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po 1. 1. 2004.

V roku 2004 sa však vývoj v oblasti zdaňovania dividend (a tiež vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku a ostatných podobných príjmov) nezastavil, ale počnúc rokom 2017 prichádza opätovne k významnej zmene, ktorá spočíva v návrate k zdaňovaniu týchto príjmov v prípade fyzických osôb a obmedzene aj v prípade právnických osôb. Predložený príspevok si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa s týmito zmenami a naznačiť aj spresňujúce zmeny v novele zákona o dani z príjmov, ktorej predpokladaná účinnosť je od 1. 1. 2018.

1. Dividendy a ostatné príjmy plynúce fyzických osobám

Zdaňovanie dividend a ostatných príjmov plynúcich od roku 2017 fyzickým osobám zo zdroja na území SR

S účinnosťou od 1. januára 2017 je v oblasti zdanenia dividend a ostatných príjmov zmena a predmetom dane je príjem plynúci FO podľa:

 • § 3 ods. 1 písm. e) ZDP ako:
 • dividenda vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo
  • dividenda vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel,
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi [ak nejde o plnenia uvedené v písmene f)];
 • § 3 ods. 1 písm. f) ZDP ako:
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti,
  • podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti,
  • podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a
  • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti;
 • § 3 ods. 1 písm. g) ZDP ako:
  podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (PS) na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom PS alebo
  podiel na likvidačnom zostatku PS

   

  Viac informácií k zmenám týkajúcich sa uvedených povinností nájdete v príspevku:

   Zavedenie zdaňovania dividend a ostatných príjmov od roku 2017 a spresnenia v novele zákona  o dani z príjmov

 

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.