Zasielanie reklamy

Zákonné podmienky oslovovania klientov poštou alebo emailom.

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 7. 6. 2019tt_mobil-sipka

Spoločnosti často zabúdajú, že na zasielanie reklamných materiálov sa okrem legislatívy ochrany osobných údajov vzťahuje i ďalšia súvisiaca legislatíva upravujúca zasielanie reklamných ponúk či už emailom, alebo klasickou poštou. V nasledujúcich riadkoch si ukážeme modelové príklady často sa vyskytujúcich problematických situácií, ktorých riešenie vám môže napomôcť vyhnúť sa pokute.

A. Zasielanie reklamy prostredníctvom poštového styku - spolupráca spoločností Alfa a Beta

Popis situácie:

Spoločnosť Alfa a spoločnosť Beta (ďalej spoločne len „Spoločnosti“, každá zvlášť ďalej len „Spoločnosť“) sa rozhodli oslovovať potenciálnych obchodných partnerov spoločným listom zasielaným poštou, ktorého predmetom je obchodná ponuka na služby uvedených Spoločností (ďalej len „Ponuka“).

Kontaktnými údajmi jednotlivých spoločností (potenciálnych zákazníkov) disponuje spoločnosť Alfa. Spravidla sú kontaktované spoločnosti, ktoré nie sú bývalými zákazníkmi uvedených Spoločností. Ponuka Spoločností je adresovaná poštou na adresu potenciálneho obchodného partnera a na meno konkrétneho zamestnanca (ďalej len „Potenciálny zákazník“).

Potenciálny zákazník môže osloviť na ďalšiu spoluprácu buď každú Spoločnosť zvlášť, alebo obidve Spoločnosti spoločne.

Spoločnosť Alfa nevie preukázať spôsob získania jednotlivých kontaktov v databáze, osobné údaje obsiahnuté v databáze boli zverejnené, resp. verejne dostupné, resp. získané pri osobnom styku (vizitka).

Legislatíva:

Okrem legislatívy z oblasti ochrany osobných údajov (Nariadenie o ochrane osobných údajovNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „Nariadenie o ochrane osobných údajov“)., zákon o ochrane osobných údajovZákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).sa na zasielanie obchodných ponúk poštovým stykom vzťahujú aj ustanovenia zákona o reklameZákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o reklame“)..

Recitál bod 14 Nariadenia o ochrane osobných údajov: „Ochrana, ktorá sa poskytuje týmto nariadením, by sa mala vzťahovať na fyzické osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu ku spracúvaniu ich osobných údajov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týka právnických osôb, a najmä podnikov založených ako právnické osoby vrátane názvu, formy a kontaktných údajov právnickej osoby.“

Ust. § 78 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov: „Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby; to neplatí, ak poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e). Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať úradu na jeho žiadosť, že ich získal v súlade s týmto zákonom.“

Ust. § 3 ods. 4 zákona o reklame: „Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.“

Posúdenie:

Údaje fyzickej osoby – zamestnanca spoločnosti sú aj v rámci obchodného styku považované za osobné údaje a požívajú ochranu v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov.

  

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku  

 

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.