Zákon o registri partnerov verejného sektora

Nový komentár k jednotlivým ustanoveniam tzv. protischránkového zákona.

Autori: kolektív autorov
Dátum publikácie: 10. 4. 2017Zákon č. 315/2016 Z. z.  o partneroch verejného sektora,  tzv.  protischránkový zákon, je účinný od 1. februára 2017. Na Okresnom súde Žilina sa s pôsobnosťou pre celú SR registrujú subjekty, s ktorými obchoduje štát. Každý nový partner verejného sektora sa musí registrovať do novozriadeného registra partnerov verejného sektora a to výlučne prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby. Osoby zapísané pôvodne v registri konečných užívateľov výhod musia povinne dodatočne do 31. júla 2017 vykonať proces overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa novej právnej úpravy.

§ 2

Úvodné ustanovenia

Vymedzenie partnerov VS

Právna úprava zákona o registri partnerov VS využíva na definovanie partnerov VS pozitívne vymedzenie a negatívne vymedzenie. Spoločným znakom oboch typov vymedzení pojmu „partner VS“ je nakladanie s verejnými zdrojmi/verejnými financiami/verejnými prostriedkami. Pojem verejné prostriedky používajú rozpočtové pravidlá VS, pojem verejné financie používa zákon o finančnej kontrole a audite, pojem verejné zdroje je zase pojmom používaným v zákone o registri partnerov VS. Nakladanie s verejnými zdrojmi sa vníma ako spoločný znak buď s ohľadom na finančné limity, alebo bez ohľadu na finančné limity uvedené v zákone o registri partnerov VS. V § 2 ods. 1 písm. a) je pozitívna definícia partnera VS, negatívne vymedzenie je v § 2 ods. 23 a 4.

K ods. 1 písm. a)

Základná zásada

Základnou zásadou je to, že žiadny subjekt verejnej správy nemôže byť partnerom VS na účely zákona o registri partnerov VS. Zároveň jednoznačne platí, že fyzická osoba nemôže byť subjektom verejnej správy, a to podľa § 3 rozpočtových pravidiel VS. Fyzická osoba v zásade tiež nemôže byť partnerom VS, alebo len s možnou výnimkou podľa ods. 2 až 4 tohto paragrafu. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľom verejných zdrojov môže byť výlučne len subjekt verejnej správy, fyzická osoba ním nemôže byť v žiadnom prípade. Prijímateľom verejných zdrojov v zásade môže byť najmä právnická osoba, ale nevylučuje sa ani fyzická osoba.

K ods. 1 písm. a) bod 2

Definuje sa, že aj nepeňažné plnenie je dôvodom, aby ten, kto prijíma nepeňažné plnenie od subjektu VS, bol partnerom VS. Nepeňažné plnenie sa chápe ako majetok, práva k majetku a iné majetkové práva. Majetkom sa rozumejú najmä hnuteľné veci a nehnuteľnosti. Právom k majetku sa rozumie napr. právo užívať vec (napr. na základe nájomnej zmluvy).

K ods. 1 písm. a) bod 3

Každý, kto má zámer uzatvárať zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z., je potenciálnym partnerom VS, t. j. je ním každý subjekt, ktorý sa zúčastňuje ako uchádzač verejného obstarávania s prihliadnutím na finančné limity podľa odseku 2. Týmto limitom sa rozumejú jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie (uvedené neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť). Zákon o registrácii partnerov VS je koncipovaný so zreteľom na novú povinnosť – verifikáciu konečného užívateľa výhod. Preto je pre posúdenie toho, či sa zákon vzťahuje na každého uchádzača vo verejnom obstarávaní, rozhodujúcou skutočnosťou naplnenie finančných limitov podľa § 2 ods. 2.

K ods. 1 písm. a) bod 7

Partnerom VS je aj každý subdodávateľ iných partnerov verejného sektora, ak sú splnené finančné limity podľa § 2 ods. 2. Tieto finančné limity sa posudzujú vo vzťahu ku každému subdodávateľovi zvlášť. Zákon rešpektuje skutočnosť, že v rámci subdodávateľských vzťahov nie je vždy objektívne možné posúdiť, či je daná vedomosť o tom, či dodanie služby, tovaru alebo stavených prác je realizované v rámci realizácie zákazky z verejných zdrojov. Dotknutý však buď vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou, ktorou sa podľa zákona rozumie zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner VS prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu.

K ods. 1 písm. b)

Oprávnená osoba

Z nastavenia zákona je zrejmé, že musela byť určená osoba, ktorá by v oprávnených prípadoch zodpovedala za začatie registrácie a ktorá by aj bola za toto konanie zodpovedná nielen morálne, ale aj právne/trestne.

Vo vzťahu k potrebe ustanoviť osobu, ktorá by zo zákona bola oprávnená iniciovať registračné konanie, ktorým sa rozumie prvozápis, zmena a výmaz, pričom súčasne táto osoba musí niesť aj zodpovednosť za riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod, gestor zákona bol toho názoru, že uvedené môže zabezpečiť jedine zo zákona oprávnená osoba, ktorou môže byť len subjekt s bydliskom, resp. sídlom na území Slovenskej republiky. Je potrebné si uvedomiť, že činnosť oprávnenej osoby nie je výkonom regulovaného povolania (ako napr. činnosť advokáta), resp. činnosti (napr. činnosť banky) – je to špecifická činnosť, ktorá má zabezpečiť a súčasne je aj zodpovedná za transparentnosť vzťahov štátu a jeho partnerov, ktorí prijímajú finančné plnenia alebo majetok štátu, čiže ide o štát a registrovaných partnerov VS. Preto je aj vo verejnom záujme, aby činnosť oprávnenej osoby vykonávali len subjekty, vo vzťahu ku ktorým možno reálne vyvodzovať aj zodpovednosť (administratívnoprávnu, trestnú) za porušenie povinností ustanovených zákonom o registri partnerov VS. Túto podmienku spĺňajú len subjekty s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky.

Oprávnená osoba podľa písmena c) je povinná plniť úlohy spojené s identifikáciou konečného užívateľa výhod a jej overovaním. Ustanovuje sa okruh subjektov, ktoré môžu plniť úlohy oprávnenej osoby. Uvedenú množinu oprávnených osôb tvoria advokáti, notári, banky vrátane pobočiek zahraničných bánk, audítori a daňoví poradcovia. Zákon predpokladá, že uvedené subjekty budú spôsobilé plniť požiadavky ustanovené zákonom o registri partnerov VS, a to aj z dôvodu, že už v súčasnosti vykonávajú podobné úlohy ako tzv. povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“). Uvedená povinnosť nie je v zákone ustanovená ako povinné plnenie úloh oprávnenej osoby vo vzťahu k uvedeným subjektom – oprávnené osoby majú vykonávať predmetnú činnosť na dobrovoľnej báze ako jednu z ďalších komerčných činností. Činnosť oprávnenej osoby v žiadnom prípade nemožno chápať ako riadny výkon advokácie, výkon funkcie notára, audítora, daňového poradcu alebo činnosť vykonávanú v zmysle zákona o bankách v prípade banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ide o činnosť, ktorú subjekty ustanovené zákonom o registri partnerov VS (profesie) môžu vykonávať. Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah, z čoho vyplýva, že oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom VS uzatvorenú zmluvu. Takouto zmluvou nemôže byť v žiadnom prípade mandátna zmluva, pretože tu nejde o mandátny vzťah, ktorý je založený na viazanosti pokynmi. Právna úprava čerpala inšpiráciu v zmluve o kontrolnej činnosti podľa Obchodného zákonníka, pretože uvedená povinnosť má byť zabezpečená ako nestranný výkon činnosti oprávnenej osoby, ktorá nepodlieha pokynom klienta (mandanta).  

Zákonom ustanovený subjekt môže byť zapísaný ako oprávnená osoba k viacerým partnerom VS, ale ako vyplýva z nasledovných ustanovení zákona o registri partnerov VS, ak bude chcieť ukončiť svoju činnosť ako oprávnená osoba vo vzťahu ku všetkým partnerom (napr. 5), bude musieť podať 5 návrhov na výmaz, a to zvlášť vo vzťahu ku každému partnerovi VS.

Komentár k § 2 je uvedený v skrátenom znení, celé znenie nájdete v produkte Komentáre:

Komentár k z. č.  315/2016 Z. z. 

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.