Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Nový komentár k zákonu č. 437/2004 Z. z.

Autori: JUDr. Dávid Kišeľák
Dátum publikácie: 17. 5. 2021tt_komentar_náhrada za bolesť

K § 2 z. č. 437/2004 Z. z.

Komentovaná časť predpisu

Vymedzenie základných pojmov

(1) Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

(2) Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

(3) Na účely tohto zákona

a) poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,

b) poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,

c) poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

Komentár k § 2 zákona o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

 
Autor: JUDr. Dávid Kišeľák

Predmetom úpravy ustanovenia § 2 ZNBSSU je definovanie predovšetkým ústredných pojmov zákona a ostatných vedľajších s týmito pojmami súvisiacich inštitútov a pojmov, ako aj legislatívne skratky. Totiž vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v § 2 až 4 uvádzala iba pozitívne a negatívne vymedzenie situácií, v ktorých sa poskytuje odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Ad odsek 1 ustanovenia § 2 zákona

Odsek jedna ustanovenia § 2 zákona obsahovo vymedzuje jeden zo vzťažných pojmov tohto právneho predpisu. Definuje ho ako ujmu na zdraví, t. j. škodlivý, resp. negatívny následok vzniknutý z dôvodu (i) poškodenia zdravia, (ii) liečenia tohto poškodenia zdravia alebo (iii) odstraňovaním následkov tohto poškodenia.

Ujmu na zdraví v rámci jej kategorizácie možno zaradiť pod obšírnejší pojem, akým je „škoda“ vo všeobecnostiPojem „škoda“ vymedzovalo už rímske právo, a to ako ujmu, ktorú niekto utrpí na majetku alebo na ideálnych hodnotách. Z uvedeného vyplýva, že škoda už vtedy síce bola upriamená na škodu v majetkovej sfére, ale v určitých prípadoch sa pripúšťala aj náhrada za ujmu v nemajetkovej sfére (napr. v prípade actio iniuriarum). Avšak aj napriek tomu, že pojem škoda bol definovaný v rímskom práve, tak v súčasnosti nejestvuje jedna univerzálna všeobecne aplikovateľná definícia platná pre všetky právne odvetvia. Ani zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v texte ďalej aj ako „OZ“ alebo „Občiansky zákonník“) tento pojem obsahovo nevymedzuje, preto ostala otázka vymedzenia a následnej precizácie pojmu škoda predmetom úpravy právnej teórie a judikatórnej činnosti najvyšších súdnych autorít.

Na druhej strane však Občiansky zákonník pojem „ujma na zdraví“ pozná a túto na rozdiel od románskeho právneho systému chápe podobne ako rakúsky Allgemenines Burgerliches Gesetzbuch (v texte ďalej aj ako „ABGB“) či jeho predchodca – zákon č. 141/1950 Zb. v užšom slova zmysle, čoho dôsledkom je to, že vznik nároku na náhradu ujmy na zdraví podmieňuje jej vznikom na fyzickom zdraví alebo živote človeka. Z uvedeného dôvodu tak diferuje medzi prípadmi, kedy došlo v dôsledku protiprávneho konania k fyzickému zmrzačeniu poškodeného, a prípadom, kedy následkom tohto protiprávneho konania došlo „len“ k vzniku nervového šoku, nespavosti, strate pamäte alebo k vzniku depresie. V rámci judikatórnej činnosti najvyšších súdnych autorít sa uvedená druhá skupina ujmy na zdraví zatiaľ nepovažuje za škodu, za ktorú by poškodenému prislúchala nejaká náhrada. Otázka psychickej ujmy, konkrétne šoku, bola predmetom posúdenia niekoľkých rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky. Tá sa však netýkala osoby, ktorá bola priamo poškodená dopravnou nehodou. Odmietavý postoj súdu k vyvodeniu zodpovednosti škodcu za škodu, ktorá sa prejavila ako psychická porucha spočíval v tom, že súdy vo vzťahu konania škodcu – zapríčineniu dopravnej nehody a vzniku psychickej ujmy neprihliadli na kauzálny nexus – príčinnú súvislosť.

Podľa uznesenia Nejvyššího soudu ČR zo dňa 27. júla 2006, sp. zn. 25 Cdo 1354/2005: „Příčinnou souvislost mezi jednáním škůdce a vzniklou škodou nelze dovodit ze skutečnosti, která je již sama následkem, za nějž škůdce odpovídá z jiného právního důvodu. Tak je tomu např. tehdy, utrpěl-li někdo škodu v důsledku reakce (šoku) na zprávu o smrtelném úrazu jiné osoby, který škůdce způsobil a za škodu z něhož (srov. § 448 o. z.) odpovídá (srov. rozhodnutí NS ČSR, publikované pod č. 7 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1979 nebo rozsudek NS ČR sp. zn. 25 Cdo 1455/2003).“

 

Komentár je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Komentáre k zákonom:

» Komentár zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 437/2004 Z. z. Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.