Zákaz vychádzania a povinnosti zamestnancov

Vláda pod číslom 298/2020 Z. z. zverejnila v Zbierke zákonov SR uznesenie o ďalších rozšíreniach opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Autori: kolektív autorov JUDr. Jana Kňazovická JUDr. Petra Čičkánová
Dátum publikácie: 29. 10. 2020tt_stop-znacka

Vláda pod číslom 298/2020 Z. z. zverejnila v Zbierke zákonov SR uznesenie o ďalších rozšíreniach opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

Vláda týmto uznesením obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. Súčasne ustanonovila 20 výnimiek.
 

Celé znenie uznesenia vlády č. 298/2020 Z. z. 

 

Otázka 1:

Je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca, aby sa pri vstupe na pracovisko preukázal negatívnym výsledkom testu na koronavírus COVID-19 vykonaného v rámci projektu celoplošného testovania?

Odpoveď:

V zmysle bodu A, A1. Uznesenia č. 693 vláda Slovenskej republiky obmedzuje od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020 slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania s výnimkami bližšie špecifikovanými v bodoch 1. až 20. Jednou z týchto výnimiek je preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným od 29. 10. 2020 do 1. 11. 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“. To znamená, že výnimku zo zákazu vychádzania budú mať len tí zamestnanci, a tí zamestnanci sa budú môcť dostaviť do práce, ktorí absolvujú v termíne od 29. 10. 2020 do 2. 11. 2020 buď RT-PCR test alebo antigénový test a ich výsledok bude negatívny. V prípade neúčasti na teste nemôžu zamestnanci opustiť svoju domácnosť, resp. v prípade pozitívneho testu budú musieť absolvovať karanténu, čo sú prekážky v práci na strane zamestnanca.

Odpoveď je skrátená, celé znenie odpovede:

Povinnosť zamestnanca preukázať sa negatívnym testom po celoplošnom testovaní

Otázka 2:

Môže byť považované nesplnenie povinnosti absolvovať test na respiračné ochorenie COVID-19 vyžadovaný zamestnávateľom za porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca?

Odpoveď:

Zákonník práce v ustanovení § 47 ods. 1 písm. b) rámcovo upravuje povinnosti zamestnanca, ktoré mu vznikajú od momentu vzniku pracovného pomeru. Jednou z nich je aj povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu. Pojem „pracovná disciplína“ však Zákonník práce nedefinuje. Všeobecne sú povinnosti zamestnanca a osobitne vedúceho zamestnanca upravené v ustanoveniach § 81 a § 82 Zákonníka práce. Ich konkrétnu podobu obsahujú jeho jednotlivé ustanovenia, ako aj ustanovenia s ním súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 355/2007 Z. z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.), ako aj vnútorných predpisov zamestnávateľa. Vyplývajú tiež z pracovnej zmluvy, prípadne aj z kolektívnej zmluvy.

Ustanovenie § 81 písm. c) Zákonníka práce ukladá zamestnancovi povinnosť dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený. Medzi základné povinnosti vedúcich zamestnancov upravené v § 82 Zákonníka práce patrí okrem iného aj povinnosť utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny.

Odpoveď je skrátená, celé znenie odpovede:

 

Viac otázok a odpovedí nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Autor: JUDr. Petra Čičkánová, JUDr. Jana Kňazovická, kolektív autorov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.