Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie

Podmienky pre ich uplatnenie na podklade vydaných rozhodnutí súdov, vzor návrhu.

Autori: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Dátum publikácie: 6. 9. 2018tt_vahy-pravo.jpgPrijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní – zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) došlo k zániku právneho inštitútu „predbežné opatrenie“. Predbežným opatrením súd dočasne upravil pomery účastníkov konania s cieľom umožniť ničím nerušené rozhodovanie vo veci samej (pojmové znaky predbežného opatrenia: dočasnosť a predbežná povaha). Akým spôsobom bude zabezpečená ochrana veriteľa, aké podmienky musí veriteľ splniť, aby zabezpečil svoje právo, rieši nižšie uvedený článok vychádzajúci z rozhodnutí krajských súdov v tejto oblasti a obsahujúci vzor návrhu.

Podľa prechodného ustanovenia (§ 471 ods. 1 CSP) platí, že predbežné opatrenia nariadené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa spravujú ustanoveniami tohto zákona o neodkladných a zabezpečovacích opatreniach. Právne inštitúty neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia, prostredníctvom ktorých môže veriteľ (navrhovateľ) ochrániť svoje právo, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, resp. ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená, nachádzame v rámci tretej hlavy CSP, a to pri úprave tzv. osobitných procesných postupov.

I. Zabezpečovacie opatrenie

Zabezpečovacie opatrenie je sudcovské záložné právo a jeho právnu úpravu nachádzame v § 343 a § 344 Civilného sporového poriadku, pričom je nutné aplikovať primerane ustanovenia o neodkladnom opatrení.

Zabezpečovacím opatrením súd zriadi záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa (zabezpečovacia funkcia), ak je obava, že exekúcia bude ohrozená (napr. dlžník realizuje faktické, resp. právne kroky na sťaženie exekúcie.  Z rozhodnutí súdov, v ktorých sa riešila otázka nedôvodnosti obavy ohrozenia exekúcie, možno uviesť uznesenie Krajského súdu Prešov sp. zn. 20Co/61/2017, podľa ktorého postupovanie nesplatených pohľadávok žalovaného voči dlžníkom na tretie osoby nemožno označiť za činnosť neobvyklú najmä v prípade bankových a nebankových subjektov.

 

Súd je viazaný návrhom na vydanie zabezpečovacieho opatrenia, t. j. musí dbať na to, aby zriadil záložné právo, a to k takému predmetu a v takom rozsahu, ako navrhne navrhovateľ.

Súd rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia perfektného návrhu. Návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia môže byť podaním vo veci samej (§ 123 CSP), a to v prípade, ak sa ním nesleduje dočasná a predbežná úprava pomerov. V tomto prípade súd odstraňuje vady podania podľa § 129 CSP. V prípade, ak návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia neobsahuje predpísané náležitosti alebo je nezrozumiteľný, alebo neurčitý, pričom ide o návrh, ktorý nie je podaním vo veci samej, súd taký návrh odmietne a vady podania neodstraňuje podľa § 327 CSP. V prípade odmietnutia návrhu na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia vo veci samej je možné podať odvolanie podľa § 357 písm. b) CSP. Odvolanie voči uzneseniu súdu, ktorým bolo rozhodnuté o odmietnutí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ktoré nie je podaním vo veci samej, je prípustné podľa § 357 písm. d) CSP, v zmysle ktorého odvolanie je prípustné proti uzneseniu súdu prvej inštancie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia (uznesenie Krajského súdu Nitra sp. zn. 12Co/27/2017).

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie

 

Odporúčame: Modul CSP - Rekodifikácia

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov a videoškolení k téme civilného práva procesného

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.