Whistleblowing

Povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti.

Autori: JUDr. Mária Sumková
Dátum publikácie: 16. 3. 20151. Zákonná úprava opatrení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Téma korupcie vládne svetom. Protikorupčná politika je riešená na vnútroštátnej, európskej (Odporúčanie o ochrane whistleblowerov, t. j. oznamovateľov) či medzinárodnej úrovni (Dohovor OSN proti korupcii). Jej cieľom je obmedzovanie výskytu a vplyvov korupcie v spoločnosti.

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku podporil vytvorenie zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon potvrdzuje postoj Slovenskej republiky, ktorá sa zaviazala posilniť ochranu oznamovateľov korupčného správania, a to aj prijatím nových legislatívnych opatrení a novelizáciou 18 ďalších zákonov (o. i. Zákonník práce, Trestný poriadok, antidiskriminačný zákon).

Zákonná úprava ochrany oznamovateľov korupčného správania

Spoločnosť má záujem na predchádzaní a následnom odhaľovaní tejto protispoločenskej činnosti, preto prijíma rôzne opatrenia, ktoré majú chrániť osoby poskytujúce informácie o takejto činnosti. Medzi takéto ochranné opatrenia v prípade, ak hrozí ujma na zdraví alebo živote oznamovateľov, patrí napr. inštitút utajeného svedka či inštitút ohrozeného svedka v zmysle Trestného poriadku.

Oznámenia osoby nie vždy vedú k ohrozeniu na živote, niekedy môže oznámenie nepriaznivo ovplyvniť jej ekonomické zázemie či kariéru. Ide najmä o prípady, kedy zamestnanec disponuje informáciami o protispoločenskej činnosti v súvislosti s výkonom svojho povolania. Aj tieto obavy môžu byť pre zamestnancov natoľko odstrašujúce, že nemajú záujem na takéto konanie upozorniť. Zavedenie novej právnej úpravy vytvára podmienky na zmenu tohto postoja zamestnancov. Zamestnanci sú tiež chránení rozšírením zákazu diskriminácie z dôvodu podania oznámenia o protispoločenskej činnosti.

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon“) bol prijatý s cieľom upevniť motiváciu zamestnancov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním a má byť jedným z pilierov, na ktorých je postavené zlepšenie odhaľovania protispoločenskej činnosti a jej páchateľov a eliminovanie spôsobených škôd.

Predmet úpravy zákona:

– podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu,

– vytvorenie právnych a inštitucionálnych podmienok na ochranu fyzickej osoby – oznamovateľa v súvislosti s jej pracovnými vzťahmi,

– povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní podaní o protispoločenskej činnosti a ochrana zamestnancov pred prípadným postihom [pojem protispoločenská činnosť je upravený v inom právnom predpise (č. 583/2008 Z. z.)],

– vymedzenie protikorupčnej činnosti v zmysle trestného a správneho práva – zákon upravuje vybrané trestné činy, správne delikty, nehospodárne či neetické konanie,

– upravuje hranice mlčanlivosti, kedy oznámenie protispoločenskej činnosti nemôže byť považované za porušenie mlčanlivosti či už pri bežnom zamestnancovi alebo pri výkone funkcie sudcu, prokurátora, policajta a pod.,

– práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti,

– povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy (formou štátnych dotácií pre rôzne subjekty zamerané na osvetu proti korupcii).

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.