Vzory žalôb z obchodného práva

K účasti v obchodných spoločnostiach, k ochrane proti nekalej súťaži, pri obchodnozáväzkových vzťahoch.

Dátum publikácie: 14. 5. 2019tt_sudca-cita-rozhodnutie

§ 3 CSP

Súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.

Žaloba
§ 131 CSP

Žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatňuje právo na súdnu ochranu ohrozeného alebo porušeného práva.

Náležitosti žaloby
§ 132 CSP

(1) V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie strán, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh.

(2) Opísanie rozhodujúcich skutočností nemožno nahradiť odkazom na označené dôkazy.

(3) Žalobca k žalobe pripojí dôkazy, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť.

§ 137 CSP

Obsah žaloby
Žalobou možno požadovať, aby sa rozhodlo najmä o

a) splnení povinnosti,

b) nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu,

c) určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu, alebo

d) určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.

Vzory žalôb podávaných pre porušenie povinností podľa Obchodného zákonníka

Vzor žaloby o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia 
Žaloba na vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (§ 183 a § 131 ods. 1 ObchZ) 
Žaloba na zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti (§ 148 ObchZ)
Návrh člena družstva na zrušenie rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení (§ 231 ods. 4 ObchZ) 
Žaloba na ochranu obchodného mena (§ 12 ObchZ)
Žaloba na ochranu proti nekalej súťaži - klamlivé označenie tovaru a služieb (§ 46 ObchZ) 
Žaloba na ochranu proti nekalej súťaži - klamlivá reklama podľa § 45 Obchodného zákonníka
Žaloba o vydanie majetkového prospechu (§ 136 a § 65 ods. 2 Obchodného zákonníka) 
Žaloba na uloženie povinnosti bezplatne odstrániť vady diela (§ 560 a nasl. ObchZ) 
Žaloba o splnenie dlhu voči dlžníkovi a ručiteľovi (§ 303 a nasl. ObchZ) 
Žaloba o zaplatenie úrokov z omeškania (§ 369 ods. 1 ObchZ) - platobný rozkaz , Žaloba s platobným rozkazom
Platobný rozkaz
Odpor proti platobnému rozkazu
Žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty  

Návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie (§ 277 ods. 1 CSP)) 

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.