Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového Civilného sporového poriadku

Praktické upozornenia na zmeny pri vymáhaní dlhov – povinné údaje v žalobe, predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz, dokazovanie.

Autori: JUDr. Ondrej Beracka
Dátum publikácie: 12. 10. 2016Civilný sporový poriadok je účinný od 1. júla 2016. Aj pre podnikateľov a v podstate každého, kto sa domáha svojich pohľadávok a vymáha ich súdnou cestou, prináša niektoré osobitosti a nové ustanovenia. Pri nových žalobách už treba tieto pravidlá poznať a správne ich aplikovať.

Predbežné prejednanie sporu

Z formálneho hľadiska sa zmenilo označenie úkonu, ktorým sa uplatňuje právo na súde. Podľa novej úpravy sa tento úkon nazýva žaloba.

Ďalej nasleduje definovanie náležitostí žaloby a najmä určenie a nové označenie strán sporu. Fyzická osoba – občan, ktorá nie je podnikateľom, sa v žalobe definuje cez súbor znakov pozostávajúcich z jej mena, priezviska, adresy trvalého pobytu alebo pobytu, dátumu narodenia alebo iného identifikačného údaju. Civilný sporový poriadok však už osobitne neuvádza, ako by sa mala označovať fyzická osoba – podnikateľ, teda subjekt, ktorý má svoje vlastné IČO, avšak zároveň nie je právnickou osobou. Zmena od júla tohto roka je práve v tom, že sa nerozlišuje medzi fyzickou osobou – podnikateľom a fyzickou osobou, ktorá tento status nemá (občan). A teda náležitosti, ktoré sa v žalobe uvádzajú na osobu fyzickú (občana), sa v plnej miere vzťahujú aj na osobu fyzickú – podnikateľa.

Platobný rozkaz

Snáď tým najzásadnejším právnym inštitútom pre vymáhanie pohľadávok, ktorý Civilný sporový poriadok má a nadväzuje ním na doterajšiu právnu úpravu, je platobný rozkaz. Platobný rozkaz a podmienky na jeho vydanie sa v zásade nezmenili.

K návrhu zákona o upomínacom konaní

Zmieňme ešte predsa len jednu iniciatívu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá je premietnutá do nového návrhu zákona o upomínacom konaní. S predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2017 sa tak má vytvoriť akási alternatíva voči Civilnému sporovému poriadku a v ňom upravenom inštitúte platobného rozkazu. Návrh zákona o upomínacom konaní však predpokladá výlučne elektronické podanie (cez elektronické schránky podľa § 13 zákona o e-Governmente) a konanie o ňom sa má viesť na Okresnom súde Banská Bystrica. Nedá sa celkom súhlasiť s takýmto legislatívnym postupom, keď uvážime existenciu nového Civilného sporového poriadku, z ktorého sa už krátko po aplikovaní v praxi plánuje vytvorenie ďalších výnimiek a odlišných procesných postupov. Otázne však je, v akej podobe sa tento návrh nakoniec dostane do Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Vymáhanie pohľadávok pri aplikácii nového Civilného sporového poriadku

 

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.