Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa Civilného mimosporového poriadku

Rozdiely v porovnaní s úpravou v OSP, exekučný titul vo veciach maloletých, obsahové náležitosti návrhu na výkon súdneho rozhodnutia, vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu vo veciach maloletých.

Autori: JUDr. Róbert Bános
Dátum publikácie: 6. 7. 2016OSP verzus CMP

Postup súdu pri nariadení a uskutočnení výkonu rozhodnutia vo veciach výchovy maloletých, ak išlo o inú ako peňažnú povinnosť, pôvodne upravoval zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok vo svojej šiestej časti (ďalej len ako ,,OSP“). Počas účinnosti predmetnej úpravy mohol súd nariadiť výkon rozhodnutia aj bez návrhu a tento uskutočnil (napr. odňal dieťa tomu, u koho nemá byť a odovzdal ho oprávnenému), ak po nariadení výkonu zostali opatrenia na dobrovoľné plnenie bezvýsledné (či už výzva osoby, u ktorej sa dieťa nachádzalo, alebo uloženie poriadkovej pokuty).

Aktuálnu právnu úpravu výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, medzi ktoré možno zaradiť rozhodnutie upravujúce starostlivosť o maloletých, styk s maloletými alebo inú ako peňažnú povinnosť, upravuje v rámci ustanovení svojej štvrtej časti zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len ako ,,CMP“) (ust. § 370 – § 391). V zásade možno konštatovať, že nová právna úprava výkonu rozhodnutí, až na pár výnimiek, prebrala postupy pôvodnej právnej úpravy.

Vytvorením inštitútu výkonu rozhodn­utia zákonodarca veľmi rozumne a predvídavo odčlenil ­vykonávacie konanie vo veciach maloletých­ detí od exekučného konania, ktorého cieľom je domô­cť sa peňažného či nepeňažného plnenia­ od toho subjektu, ktorý má túto povinnosť na základe právoplatného a vykonate­ľného rozhodnutia. Zákon tak namiesto sú­dnym exekútorom zveril realizáciu výkonu­ rozhodnutia o výchove maloletých detí sú­dom a ponechal tak tento inštitút čisto v ruk­ách štátu, prioritne z dôvodu absolútne spravodlivého, nestr­anného, menej zásadného a primeraného vyrie­šenia veci.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa Civilného mimosporového poriadku

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.