Vybrané predpisy Zbierky zákonov SR
ČísloNázov predpisu
365/2004 Z. z.Antidiskriminačný zákon
185/2015 Z. z.Autorský zákon
44/1988 Zb.Banský zákon
135/1961 Zb.Cestný zákon
160/2015 Z. z.Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z.Civilný mimosporový poriadok
199/2004 Z. z.Colný zákon
563/2009 Z. z.Daňový poriadok
202/1995 Z. z.Devízový zákon
233/1995 Z. z.Exekučný poriadok
162/1995 Z. z.Katastrálny zákon
143/1998 Z. z.Letecký zákon
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok - zrušený k 30. 6. 2016
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
513/1991 Zb.Obchodný zákonník
 71/1967 Zb. Správny poriadok
 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 50/1976 Zb. Stavebný zákon
245/2008 Z. z.Školský zákon
167/2008 Z. z.Tlačový zákon
301/2005 Z. z.Trestný poriadok
300/2005 Z. z.Trestný zákon
460/1992 Zb.Ústava Slovenskej republiky
 364/2004 Z. z. Vodný zákon
 586/2003 Z. z.Zákon o advokácii 
 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach
540/2007 Z. z.Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
483/2001 Z. z.Zákon o bankách
124/2006 Z. z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
18/1996 Z. z.Zákon o cenách
56/2012 Z. z.Zákon o cestnej doprave
8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke
283/2002 Z. z.Zákon o cestovných náhradách
222/2004 Z. z.Zákon o dani z pridanej hodnoty
595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov
351/2011 Z. z.Zákon o elektronických komunikáciách
251/2012 Z. z.Zákon o energetike
180/2014 Z. z.Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
7/2005 Z. z.Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
326/2005 Z. z.Zákon o lesoch
362/2011 Z. z.Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
582/2004 Z. z.Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
663/2007 Z. z.Zákon o minimálnej mzde
566/1992 Zb.Zákon o Národnej banke Slovenska
369/1990 Zb.Zákon o obecnom zriadení
530/2003 Z. z.Zákon o obchodnom registri
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
377/2004 Z. z.Zákon o ochrane nefajčiarov
250/2007 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa
355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
37/2010 Z. z.Zákon o ovzduší
85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve
131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve
8/2008 Z. z.Zákon o poisťovníctve
152/1995 Z. z.Zákon o potravinách
289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
381/2001 Z. z.Zákon o povinnom zmluvnom poistení pri prevádzke motorového vozidla
372/1990 Zb.Zákon o priestupkoch
153/2001 Z. z.Zákon o prokuratúre
147/2001 Z. z.Zákon o reklame
36/2005 Z. z.Zákon o rodine
211/2000 Z. z.Zákon o slobode informácií
5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti
152/1994 Z. z.Zákon o sociálnom fonde
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách
9/2010 Z. z.Zákon o sťažnostiach
190/2003 Z. z.Zákon o strelných zbraniach a strelive
71/1992 Zb.Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
757/2004 Z. z.Zákon o súdoch
473/2005 Z. z.Zákon o súkromnej bezpečnosti
270/1995 Z. z.Zákon o štátnom jazyku SR
40/1993 Z. z.Zákon o štátnom občianstve SR
63/1993 Z. z.Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní
431/2002 Z. z.Zákon o účtovníctve
187/1919 Zb.Zákon o uprave obehu a správy platidiel
64/1997 Z. z.Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách
343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní
182/1993 Z. z.Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách
576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti
580/2004 Z. z.Zákon o zdravotnom poistení
601/2003 Z. z.Zákon o životnom minime
311/2001 Z. z.Zákonník práce
455/1991 Zb.Živnostenský zákon

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.