Vyberáme z programu 58. schôdze NR SR (10. 11. 2015 – 15. 12. 2015)

V rámci 58. schôdze NR SR, ktorá bude posledným riadnym rokovaním NR SR v tomto volebnom období, je na programe 136 bodov. Plénum je naplánované do 10. decembra 2015.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 10. 11. 2015 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonov

schválené návrhy nových zákonov

– 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve (č. tlače 1644– o finančnej kontrole a audite (č. tlače 1695)
– č. 199/2004 Z. z. Colný zákon (č. tlače 1694– o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (č. tlače 1725)
– č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 
(č. tlače 1690)
– o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (č. tlače 1645)
– č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch
(č. tlače 1691)
– o úveroch na bývanie (č. tlače 1704)
– č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách  (č. tlače 1705) – o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (č. tlače 1708)
– č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
(č. tlače 1648)
– o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (č. tlače 1716)
– č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (č. tlače 1634)   – o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (č. tlače 1630)
– č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (č. tlače 1699) – ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (č. tlače 1714)
– č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov (č. tlače 1631)

 – o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. tlače 1715)

 

– č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (č. tlače 1643)– o verejnom obstarávaní (č. tlače 1731)
– č. 420/2004 Z. z. o mediácii  (č. tlače 1693)– o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku (č. tlače 1692)
– č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (č. tlače 1713)– o miestnom poplatku za rozvoj (č. tlače 1686)
–  č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v a o doplnení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (č. tlače 1726)– o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (č. tlače 1716)
– č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) (č. tlače 1727 – o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach (č. tlače 1630)
– č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (č. tlače 1730 – o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov (č. tlače 1711)
– č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov (č. tlače 1685) – o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky (č. tlače 1712)
– č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest (č. tlače 1689) – o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní (č. tlače 1709)
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  (č. tlače 1728) – o športe (č. tlače 1723)
 – č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) (č. tlače 1732) 
– č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (č. tlače 1733) 
– č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame (č. tlače 1748) 
– č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch (č. tlače 1764) 
– č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. (č. tlače 1773) 
– č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (č. tlače 1724) 
 – č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (č. tlače 1634) 
– č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky (č. tlače 1633) 
– č. 420/2004 Z. z. o mediácii  (č. tlače 1693) 
– č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve (č. tlače 1720) 
– č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (č. tlače 1707) 
– č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach (č. tlače 1710) 
– č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  (č. tlače 1780) 
 – č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (č. tlače 1677) 
– č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (č. tlače 1684)   
– ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov  (č. tlače 1858)   
– č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (č. tlače 1860)   

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

tretie čítanie

 

1633
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
tretie  čítanie1644

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

tretie čítanie1694

 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon


tretie čítanie1709

 

Návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní 


tretie čítanie1725


Návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve


 


tretie čítanie1695

Návrh zákona o finančnej kontrole a audite 

tretie čítanie1645

 

Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci

 

tretie čítanie1690
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní 

tretie čítanie1691
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch) 
tretie čítanie1705


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 


tretie čítanie1704

Návrh zákona o úveroch na bývanie

 
tretie čítanie1648

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
tretie čítanie1708

Návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
tretie  čítanie1634

Návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)


tretie čítanie1699

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 


tretie  čítanie1631

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetovtretie čítanie


1643
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)tretie  čítanie1716
Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov


tretie  čítanie1732
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)tretie  čítanie1733
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície


tretie  čítanie


1724
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkochtretie čítanie


1707

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistenítretie čítanie


1723
Návrh zákona o športe

tretie čítanie


1710
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
tretie  čítanie1711
Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov 
tretie  čítanie1780
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctvetretie čítanie1720
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctvetretie čítanie

1630
Návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach 

tretie čítanie


1693
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii  

tretie čítanie


1713
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

tretie čítanie


1714
Návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkomtretie čítanie

 

1726
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v a o doplnení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. tretie čítanie

 

1727
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)tretie čítanie

 

1715
Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

tretie čítanie


1730
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správytretie čítanie1728
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  
tretie čítanie1731
Návrh zákona o verejnom obstarávaní 

tretie čítanie


1712

Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republikytretie čítanie1692
Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku tretie čítanie


1684
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  
tretie čítanie


1685
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 


tretie čítanie


1686
Návrh  na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj 

tretie čítanie


1689


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

tretie čítanie1748
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame


tretie čítanie1764

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch


tretie čítanie1773
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z.


tretie čítanie


1677
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárovprvé čítanie1796
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)

prvé čítanie


1797
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zakonník práce


prvé čítanie


1798Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

prvé čítanie


1799
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch


prvé čítanie


1800

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
prvé čítanie


1801

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve


prvé čítanie

 

1802
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutiaprvé čítanie

1803
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutiaprvé čítanie

 

1804


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

prvé čítanie

 

1818
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
prvé čítanie

 

1819


Návrh na vydanie zákona o malom domácom podnikaní
prvé čítanie

 

1805
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
prvé čítanie

 

1806


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkprvé čítanie


1807
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
prvé čítanie

 

1808

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci


prvé čítanie

 

1809

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

 

prvé čítanie

 

1811
Návrh na vydanie zákona o ochrane zraniteľných spotrebiteľov energií a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviachprvé čítanie

 

1813


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správyprvé čítanie

 

1814
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
prvé čítanie

 

1815


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostiprvé čítanie

 

1816
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
prvé čítanie

 

1817
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


prvé čítanie

 

1821


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

 

prvé čítanie

 

1823


Návrh  na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

prvé čítanie

 

1824


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov


prvé čítanie

 

1825
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh
prvé čítanie

1826
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku
prvé čítanie

1827
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
prvé čítanie

 

1828
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

prvé čítanie

 

1829
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
prvé čítanie

 

1822
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
prvé čítanie

 

1830
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
prvé čítanie

 

1831
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaníprvé čítanie

 

1832


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


 

prvé čítanie

 

1834

 

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývaniaprvé čítanie

 

1835
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti


prvé čítanie

 

1836
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
prvé čítanie

 

1838
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
prvé čítanie

 

1839
Návrh na vydanie zákona o podmienkach na predloženie zákona, ktorý má byť predmetom referenda
prvé čítanie


1840
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
prvé čítanie

 

1843

Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.prvé čítanie


1845Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)


tretie čítanie


1858
Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov tretie čítanie


1860
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
 * Prerušené rokovanie o bode programu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.