Vyberáme z programu 54. schôdze NR SR (16. 9. 2015 – 7. 10. 2015)

Na programe 54. schôdze NR SR, ktorá sa začne v stredu 16. septembra, je rekordných 173 bodov. Zo 173 bodov je 130 návrhov v prvom čítaní, z toho je 59 vládnych a 71 poslaneckých. V druhom čítaní je 23 vládnych iniciatív a jeden poslanecký návrh. Poslanci budú medzi inými v I. čítaní rokovať o návrhu nového zákona o športe a rovnako v prvom čítaní je na programe aj návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ten sa predkladá za účelom transpozície smernice a implementácie nariadenia, ktoré zavádzajú nové pravidlá v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.  

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 11. 9. 2015 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonov

schválené návrhy nových zákonov

– č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní– ...o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
– č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov – ...o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
– č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov– ...o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
– č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a o zmene zákona
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
 
– č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
– č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
– č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
– č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
– č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
–  č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
– č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
tretie čítanie


1656

Zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 


prvé čítanie


1648

 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti


prvé čítanie


1706

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 


prvé čítanie


1707


Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení


 

prvé čítanie


1708
Návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
prvé čítanie


1695

 

Návrh zákona o finančnej kontrole a audite 

 

 

prvé čítanie


1644Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
prvé čítanie


1645

Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomociprvé čítanie1690


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní prvé čítanie


1691

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cenných papieroch) 

 

prvé čítanie


1694

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákonprvé čítanie


1704

Návrh zákona o úveroch na bývanie
prvé čítanie


1709

Návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní
Návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní 


prvé čítanie


1725

Návrh zákona o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveprvé čítanie


1735

Návrh zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondovprvé čítanie


1705
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 


tretie čítanie1567
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 
tretie čítanie


1568
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
tretie čítanie


1570

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov.

tretie čítanie


1580
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
tretie čítanie


1579

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej mocitretie čítanie


1578
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)


tretie čítanie


1581
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
tretie čítanie


1569
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
prvé čítanie


1721
Návrh zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
tretie čítanie1572
Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
tretie čítanie


1574
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
tretie čítanie


1575
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. tretie čítanie


1576
Návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tretie čítanie


1577
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
druhé čítanie1573
Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
prvé čítanie

1732
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)


prvé čítanie

1733
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície


prvé čítanie

1724
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkochprvé čítanie

1723

Návrh zákona o športe
prvé čítanie


1643
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 


prvé čítanie


1702
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody prvé čítanie


1716

Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
prvé čítanie


1699
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky tretie čítanie


1562
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách prvé čítanie


1710
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
prvé čítanie


1711
Návrh zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov 
prvé čítanie


1720


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 


prvé čítanie


1630

Návrh zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach prvé čítanie


1692

Návrh zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku


prvé čítanie


1693
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii 
prvé čítanie


1712
Návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
prvé čítanie


1713
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
prvé čítanie


1714
Návrh zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkomprvé čítanie


1727
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)prvé čítanie


1715

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
tretie čítanie


1558

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) prvé čítanie


1728

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  prvé čítanie

1731
Návrh zákona o verejnom obstarávaní 

prvé čítanie

1634Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) prvé čítanie

1684


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  

prvé čítanie

1685
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 


prvé čítanie

1686


Návrh  na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj 
prvé čítanie

1689
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest


prvé čítanie

1748

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame 


prvé čítanie

1773
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z. 


prvé čítanie

1687

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývaniaprvé čítanie

1744

Návrh na vydanie zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, o zavedení elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní 

 

prvé čítanie

1751
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
prvé čítanie

1747


Návrh na vydanie zákona o lobingu a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 


prvé čítanie

1775
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) prvé čítanie

1776


Návrh na vydanie zákona. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi prvé čítanie

1663
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach
prvé čítanie

1756

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich prvé čítanie

1757


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 

prvé čítanie

1635


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon


 

prvé čítanie

1637


Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

prvé čítanie

1639
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
prvé čítanie

1640
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
prvé čítanie

1654
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) prvé čítanie

1658
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prvé čítanie

1659
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 


prvé čítanie

1662
Návrh na vydanie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
prvé čítanie

1665
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
prvé čítanie

1667
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
prvé čítanie

1737
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

prvé čítanie

1738Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia prvé čítanie

1741
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
prvé čítanie

1742
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 


prvé čítanie

1743
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) prvé čítanie

1750
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
prvé čítanie

1758
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
prvé čítanie

1763

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) 


prvé čítanie

1765
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
prvé čítanie

1767
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkochprvé čítanie

1768
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
prvé čítanie

 

1779
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
prvé čítanie1781Návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

tretie čítanie


1782Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

 * Prerušené rokovanie o bode programu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.