Vyberáme z programu 53. schôdze NR SR (16. 6. 2015 – 3. 7. 2015)

Na programe 53. schôdze NR SR je v prvom čítaní je aj prerokúvanie vládneho návrhu nového stavebného zákona. Vládnym návrhom zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má zabezpečiť vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní sa poslanci NR SR zaoberajú v druhom čítaní.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 19. 6. 2015 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
prvé čítanie 1473

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
>> Návrh neprešiel

prvé čítanie

1474
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie

1478

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie

1502
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1511
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
 >> Návrh neprešielprvé čítanie 1533
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 8512005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1520
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

>> Návrh neprešiel


tretie čítanie1588Zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.

>> Návrh prešiel
prvé čítanie1571


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach 
>> Návrh prešiel


prvé čítanie1572

Vládny návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 
>> Návrh prešiel


prvé čítanie1573

Vládny návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 

>> Návrh prešiel

prvé čítanie1574

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
>> Návrh prešiel


prvé čítanie1575


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.

>> Návrh prešiel

prvé čítanie1576
Vládny návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
>> Návrh prešiel


prvé čítanie1577
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

>> Návrh prešiel


tretie čítanie1461
Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 
>> Návrh prešiel


tretie čítanie1498

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon 

>> Návrh prešiel


prvé čítanie1606Návh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.  v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

>> Návrh prešiel

prvé čítanie1503

Návrh  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1547

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1564
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1613
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1587
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1604

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1544Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1589Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1557
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1563Návrh  na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1565
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1590
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
 >> Návrh neprešiel


prvé čítanie1591
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1592
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1593

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1594
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1596

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1595

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1597
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1598
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon)  

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1599
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1600
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1607

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1612
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1609

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1601

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1602

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 

>> Návrh neprešiel

*prvé čítanie1603

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

>> Návrh neprešiel

*prvé čítanie1605
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 
>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1610
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
*prvé čítanie1611
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1614
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

>> Návrh neprešiel

prvé čítanie1615
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1567

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov 

 >> Návrh prešiel


prvé čítanie1568

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 
 >> Návrh prešiel


prvé čítanie1569
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 >> Návrh prešiel


prvé čítanie1570
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
>> Návrh prešiel

prvé čítanie1580Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

>> Návrh prešiel

prvé čítanie1581
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


>> Návrh prešiel

prvé čítanie1578


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
>> Návrh prešiel

prvé čítanie1579
Vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

>> Návrh neprešiel


prvé čítanie1558

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
>> Návrh prešiel

tretie čítanie1459

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
>> Návrh prešiel


tretie čítanie1471
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

>> Návrh prešiel

druhé čítanie1501

 


Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 

 >> Návrh prešiel

druhé čítanie1494
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

>> Návrh prešiel


prvé čítanie1562

 

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
>> Návrh prešiel

tretie čítanie1496
Vládny návrh autorského zákona 


>> Návrh prešiel


*presunutý bod programu

Autor: S-EPI, s.r.o.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.