Vyberáme z programu 4. schôdze NR SR (17. 5. 2016 – 25. 5. 2016)

Na poslancov NR SR čaká na májovej schôdzi 67 bodov, z ktorých 56 je opozičných, zvyšok sú koaličné a rôzne správy. Plénum je naplánované na 17. mája 2016. Na pláne je aj sedem opozičných návrhov zmien Zákonníka práce, o všetkých sa bude rokovať spoločne.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 17. 5. 2016 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonovschválené návrhy nových zákonov

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze


prvé čítanie


 

51Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

prvé čítanie


52

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch 


prvé čítanie


53

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov


prvé čítanie
54

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

prvé čítanie


55Návrh na vydanie zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a o zmene a doplnení zákona  č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)


prvé čítanie
56Návrh na vydanie zákona o minimálnom povinnom rozsahu stránkových hodín


prvé čítanie64

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení prvé čítanie57Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 

prvé čítanie58Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave


prvé čítanie59

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce


prvé čítanie65

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 prvé čítanie87Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
prvé čítanie


97
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce prvé čítanie98Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

prvé čítanie102Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


prvé čítanie105Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce


prvé čítanie


60Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 


prvé čítanie61Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 
prvé čítanie


62Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

prvé čítanie


63Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

prvé čítanie66
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

prvé čítanie67Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch 

prvé čítanie68
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

prvé čítanie
69Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. 

prvé čítanie70
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch

prvé čítanie
71Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov 

prvé čítanie

72
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 


prvé čítanie

 

73Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. 

prvé čítanie


74
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

prvé čítanie75Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. 

prvé čítanie76Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 


prvé čítanie

 

77Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení


prvé čítanie

 

78
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 


prvé čítanie

 

79
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku a o zmene zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

prvé čítanie81Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 


prvé čítanie95
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
 

prvé čítanie82Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

prvé čítanie83
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

prvé čítanie84Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
prvé čítanie


85Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci
prvé čítanie


86Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 

prvé čítanie88Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 


prvé čítanie89

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke 

prvé čítanie


90
Návrh sna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
prvé čítanie91
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorým sa dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

prvé čítanie
92Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 


prvé čítanie93
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 


prvé čítanie94Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 


prvé čítanie96Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 


prvé čítanie99
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb 


prvé čítanie100Návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti 

prvé čítanie101

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prvé čítanie103Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 


prvé čítanie

104
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
 

 * Prerušené rokovanie o bode programu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.