Vyberáme z programu 23. schôdze NR SR (28. 11. 2017 - 13.12.2017)

Do programu 23. schôdze je doposiaľ zaradených 80 bodov. Sedemnásť je vládnych návrhov v prvom čítaní a 11 v druhom. Poslanci predložili 36 zákonov.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 1. 12. 2017 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:
schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
448/2008 Z. z. o sociálnych službách ochrane osobných údajov  
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
151/2010 Z. z. o zahraničnej službe    
440/2015 Z. z. o športe  
363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia 
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  
595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch... 

 

Vysvetlivky:
 stiahnutý bod programu presunutý bod programu
 prerokovaný bod programu neprerokovaný bod programu

 

 

návrh prešielnávrh neprešiel

 

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

prvé čítanie 

761Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

prvé čítanie

 

 762Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

 tretie čítanie

 663Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

 prvé čítanie

 748Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

druhé čítanie 

 

 622Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 prvé čítanie

 751Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

 tretie čítanie

 696Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

prvé čítanie 

 

 759Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

 tretie čítanie

 693Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe

tretie čítanie

 

 704Návrh zákona o ochrane osobných údajov

prvé čítanie 

749 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

 prvé čítanie

 750Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže

 tretie čítanie

706 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

tretie čítanie

 

 707Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 tretie čítanie

 718Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 tretie čítanie

 

 712Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

prvé čítanie

 

 755Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

prvé čítanie

 

756 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

 prvé čítanie

757 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 

 prvé čítanie

 764Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

 prvé čítanie

 763Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti

prvé čítanie

 

 747Návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci

 prvé čítanie

752 Návrh zákona o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

 prvé čítanie

753 Návrh zákona o technickej normalizácii a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

prvé čítanie

 

 754Návrh zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

 tretie čítanie

 651Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov  a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

tretie čítanie

 703Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 prvé čítanie

746 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

 prvé čítanie

774 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie 

775 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

prvé čítanie

 779Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

 prvé čítanie

 780Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 prvé čítanie

672 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 prvé čítanie

679 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 prvé čítanie765 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

 

773 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

 prvé čítanie

776 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

prvé čítanie 

 770Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

prvé čítanie 

777 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

prvé čítanie

 

781 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
 prvé čítanie785 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

 prvé čítanie

726 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

prvé čítanie

 

716 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 prvé čítanie 687Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia požiadali listom zo 14. septembra 2017 o zaradenie tohto návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)

prvé čítanie

 

772 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke

prvé čítanie 

783 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
 prvé čítanie786 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

prvé čítanie

 

 788Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

 prvé čítanie

789 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon

prvé čítanie

 

 790Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 prvé čítanie

 767Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 prvé čítanie

 768Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

  prvé čítanie

769 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame

prvé čítanie

766Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich

prvé čítanie

778Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

prvé čítanie

741Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (tlač 741) - prvé čítanie.

prvé čítanie

743Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie

744Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

prvé čítanie

745Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie

771Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

prvé čítanie

787Návrh na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.