Vyberáme z programu 18. schôdze NR SR (13. 6. 2017 - 21. 6. 2017)

V rámci 18. schôdze NR SR budú poslanci okrem iného prerokúvať aj zákony vrátené prezidentom: zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 12. 6. 2017 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:
schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní 
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby  

 

Vysvetlivky:
 stiahnutý bod programu presunutý bod programu
 prerokovaný bod programu neprerokovaný bod programu

 

návrh prešielnávrh neprešiel

 

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

 druhé a tretie čítanie

607 Zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

druhé a tretie čítanie 

 575Zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

 prvé čítanie

611Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

 prvé čítanie

569 Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii 

prvé čítanie

 564Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

 tretie čítanie

 

 511Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

 tretie čítanie

 

 512Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

prvé čítanie 

572 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 

prvé čítanie

 549Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (patentový zákon) 

prvé čítanie

 568Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach 

prvé čítanie

570 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania 

prvé čítanie

 571Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

 tretie čítanie

 

 513Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
 druhé čítanie433 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

tretie čítanie

514 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

 tretie čítanie

528 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov 

tretie čítanie 

523 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

tretie čítanie

524 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

 573Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 prvé čítanie

 577Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

prvé čítanie

583 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

prvé čítanie

561 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

587 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o doplnení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

prvé čítanie

 588Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

 prvé čítanie

 600Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

 prvé čítanie

 603Návrh  na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 prvé čítanie

510 Návrh na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu

 prvé čítanie

574 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 prvé čítanie

 581Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci 

prvé čítanie 

 582Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 

prvé čítanie

 584Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky 

prvé čítanie

585 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch 
prvé čítanie 586Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

 prvé čítanie

 589Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

 prvé čítanie

596 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

prvé čítanie

 601Návrh na vydanie zákona, ktorým sa meni a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využivani poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
prvé čítanie602 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

prvé čítanie

605 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

 prvé čítanie

 606Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

prvé čítanie

 578Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 

 prvé čítanie

579 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

 prvé čítanie

 580Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 

 prvé čítanie

591 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

 prvé čítanie

593 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

 prvé čítanie

 604Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

 prvé čítanie

576 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie

599Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.