Vyberáme z programu 14. schôdze NR SR (21. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

V utorok 21. marca sa začala 14. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Do návrhu programu 14. schôdze je doposiaľ zaradených 92 bodov (okrem pravidelných bodov).

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 22. 3. 2017 

Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva...vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov... vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie NR SR 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  
43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení  
571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve  
79/2015 Z. z. o odpadoch 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
311/2001 Z. z. Zákonník práce  
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov  

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

tretie čítanie

483Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

tretie  čítanie

485

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov 

tretie čítanie


437

Zákon z 2. februára 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

tretie čítanie


438

Zákon z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky 

tretie čítanie


448Zákon zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

tretie čítanie


362Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

tretie čítanie


345

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

tretie čítanie


346Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 

tretie čítanie

347Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

prvé čítanie

435Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

tretie čítanie

363

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

prvé čítanie

434

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave 

 

tretie čítanie

360Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

tretie čítanie

349
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

tretie čítanie

344Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

tretie čítanie

361Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

prvé čítanie

442Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

prvé čítanie

443Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 

prvé čítanie

444Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

prvé čítanie

423Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 

tretie čítanie

367Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

druhé čítanie

348
Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

tretie čítanie

353Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 

tretie čítanie

354Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

druhé čítanie

322Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov 

prvé čítanie

433Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

prvé čítanie

439
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a

prvé čítanie

451Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prvé čítanie

409
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

prvé čítanie


460Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

prvé čítanie

373Návrh sna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

prvé čítanie

364Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

prvé čítanie

378
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

prvé čítanie

408
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

prvé čítanie

422Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
prvé čítanie
453
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 

prvé čítanie

461Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky  a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

prvé čítanie

462
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 

prvé čítanie

468Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

prvé čítanie

469Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

prvé čítanie

471Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie

472Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

prvé čítanie

476

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

prvé čítanie
477Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

prvé čítanie

417Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

prvé čítanie

454Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

prvé čítanie

458
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

459Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. 

prvé čítanie

475Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

prvé čítanie

440
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 

prvé čítanie

441Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

452

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 

prvé čítanie

466Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

prvé čítanie

467
Návrh  na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

prvé čítanie

456
Návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti 
 

prvé čítanie

457
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 

prvé čítanie

470
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
 

prvé čítanie

473
Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 
 

prvé čítanie

474Návrh na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách 
  


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.