Vyberáme z programu 12. schôdze NR SR (31. 1. 2017 – 14. 2. 2017)

Do návrhu programu 12. schôdze je doposiaľ zaradených 88 bodov, z toho 3 zákony vrátené prezidentom SR, 64 návrhov zákonov v prvom čítaní, z toho 11 vládnych a 53 návrhov podaných poslancami národnej rady, 13 návrhov zákonov v druhom čítaní, z toho 5 vládnych a 8 návrhov podaných poslancami národnej rady.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 25. 1. 2017Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie NR SRo európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie NR SR 
Zákon zo 6. decembra 2016 o štátnej službe, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie prerokovanie NR SR 
442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní 
153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

 

Vysvetlivky:
  stiahnutý bod programu  presunutý bod programu
  prerokovaný bod programu   neprerokovaný bod programu

 

 návrh prešiel návrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

 tretie čítanie

350 Zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie NR SR

tretie čítanie

 351Zákon z 30. novembra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie NR SR

tretie čítanie

 352Zákon zo 6. decembra 2016 o štátnej službe, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie prerokovanie NR SR

prvé čítanie

363 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov 

prvé čítanie

345 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

 

prvé čítanie


 346Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 

prvé čítanie

 347Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku 

prvé čítanie


 362Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

prvé čítanie


344 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

tretie čítanie

299 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

prvé čítanie


361 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

tretie čítanie


307 Návrh zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

prvé čítanie


349 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

prvé čítanie

360 Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

tretie čítanie


311 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

tretie čítanie


303 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky 

tretie čítanie


304 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

tretie čítanie


305 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

tretie čítanie


295 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

tretie čítanie

 

294 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
druhé čítanie


322 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 322) - druhé čítanie.
druhé čítanie


 318Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii

tretie čítanie


261 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

prvé čítanie


348 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

prvé čítanie


353 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok

prvé čítanie


354 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

prvé čítanie

 367Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

prvé čítanie


 313Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. 

prvé čítanie


365 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou 

prvé čítanie


 341Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

prvé čítanie

 343Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

prvé čítanie

 

 409Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

prvé čítanie

410 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

prvé čítanie


356 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
prvé čítanie


373 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

prvé čítanie


 376Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
prvé čítanie


 364Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
prvé čítanie


378 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 378) - prvé čítanie.
prvé čítanie


408 Návrh skupiny na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

prvé čítanie

369 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 369) - prvé čítanie.

prvé čítanie


370 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

prvé čítanie


371 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

prvé čítanie


381 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. 

prvé čítanie


 382Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

prvé čítanie

383 Návrh na vydanie zákona o zrušení vyšších územných celkov 

prvé čítanie


384 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

prvé čítanie


385 Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

prvé čítanie


387 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

prvé čítanie

388 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

prvé čítanie

 389Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe 

prvé čítanie


390 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiachv znení zákona č. 125/2016 Z. z. 

prvé čítanie

 

 391Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

prvé čítanie

 

 392Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

prvé čítanie

 

393 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

prvé čítanie

 

394 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 

prvé čítanie

 

395 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

prvé čítanie

 

399 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

prvé čítanie

 

 401Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve

prvé čítanie


 402Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

prvé čítanie

 

 403Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

prvé čítanie

 

405 Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach

prvé čítanie

 

406 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

prvé čítanie

 

407 Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 

Autor: Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.