Vyberáme z programu 11. schôdze NR SR (22. 11. 2016 – 8. 12. 2016)

Na programe pléna je zatiaľ zaradených celkovo 65 bodov, z toho 31 zákonov je v prvom čítaní a 21 je v druhom. Poslanci NR SR budú prerokúvať návrh štátneho rozpočtu, urýchlené zmrazovanie platov verejných funkcionárov, zmena pravidiel krajských volieb aj návrat k vetovanému Rokovaciemu poriadku Národnej rady SR.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 24. 11. 2016Návrhy zákonov schválených v treťom čítaní:

schválené návrhy noviel zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú zákony č.:schválené návrhy nových zákonov
č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve o štátnej službe
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov  
č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve  
č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z.  
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
č. 440/2015 Z. z. o športe a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  
č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  
č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností  
č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách 
č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 
č. 152/1995 Z. z. o potravinách a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, vrátený prezidentom SR na opätovné prerokovanie Národnou radou SR 
o miestnom poplatku za rozvoj 

 

 

Vysvetlivky:
 stiahnutý bod programu presunutý bod programu
 prerokovaný bod programu neprerokovaný bod programu

 

návrh prešielnávrh neprešiel

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze

tretie čítanie

252Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

tretie čítanie

255Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách

tretie čítanie

256Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

tretie čítanie

257Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

tretie čítanie

258Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve

prvé čítanie

299Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

tretie čítanie

246Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

tretie čítanie

247Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 8/2005 Z. z.

tretie čítanie

248Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

prvé čítanie

307Návrh zákona o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

tretie čítanie

271Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj
tretie čítanie


245Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
prvé čítanie


311Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
tretie čítanie


233Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

tretie čítanie

253Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania a ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

tretie čítanie

254Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a ktorým sa mení zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

tretie čítanie

251Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

tretie čítanie

240Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach

tretie čítanie

242Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

tretie čítanie

243Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

tretie čítanie

244Návrh zákona o štátnej službe

prvé čítanie

309Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

prvé čítanie

333Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

tretie čítanie

273Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností

tretie čítanie

330Zákon z 26. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

prvé čítanie

294Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

prvé čítanie

295Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

prvé čítanie

303Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

prvé čítanie

304Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

prvé čítanie

305Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a ktorým sa mení zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach

prvé čítanie

327Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

prvé čítanie

316Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

prvé čítanie

319Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

prvé čítanie

320Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

prvé čítanie

322Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

prvé čítanie

285Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

prvé čítanie

298Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb

prvé čítanie

300Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

prvé čítanie

312Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

prvé čítanie

317Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

prvé čítanie

291Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

prvé čítanie

324Návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

prvé čítanie

326Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (tlač 326)
prvé čítanie313Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.
prvé čítanie 314Návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

prvé čítanie

315Návrh na vydanie zákona o zrovnoprávnení povinností občanov Slovenskej republiky s povinnosťami predsedu vlády Slovenskej republiky


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.