Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Autori: JUDr. Robert Gogola
Dátum publikácie: 10. 8. 2015Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“). Ide o iniciatívny materiál, ktorého cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

Návrhom sa do zákona zavádza nová deviata hlava s názvom „Sťažnosti obvinených a odsúdených“. Je to reakcia na zvýšený počet podaných sťažností a zároveň je podľa predkladateľa (Ministerstvo spravodlivosti SR) potrebné proces vybavovania sťažností zefektívniť a zrýchliť vzhľadom na zdĺhavý proces ich vybavovania.     

Z obsahu novelizácie zákona vyplývajú odlišnosti od súčasného zákonného postupu, ktorý sa uplatňuje pri spôsobe vybavovania sťažností obvinených a odsúdených podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  Z dôvodu právnej istoty sa upravuje, že na postup organizačnej zložky zboru (ústav a generálne riaditeľstvo) sa pri vybavovaní sťažností  nevzťahuje Správny poriadok ani osobitný zákon o sťažnostiach.

Sťažnosti vybavuje príslušný ústav, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa obvinený alebo odsúdený domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Sťažnosť podaná proti činnosti generálneho riaditeľstva zboru vybavuje generálne riaditeľstvo. Sťažnosť podaná proti činnosti generálneho riaditeľa zboru vybavuje ministerstvo. Obsahom zákonnej úpravy je, aby organizačná zložka zboru mohla bezprostredne reagovať na prípadné možné porušenie práv a zabezpečiť urýchlené odstránenie takýchto negatívnych zásahov.

Táto osobitná úprava, ktorá bude platiť popri všeobecnej úprave v zákone o sťažnostiach, komplexne upravuje všetky procesy od podania sťažnosti cez samotné pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu „sťažnosť“, odloženie sťažnosti, prešetrenie sťažnosti až po opravné prostriedky proti vybaveniu sťažnosti, ktorými je žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti (kontrolný mechanizmus – autoremedúra).

V súvislosti s trovami súvisiacimi s vybavovaním sťažnosti je upravené, že ich znáša výlučne ten, komu vznikli; a to tak sťažovateľ, ako aj organizačná zložka zboru. Zakladá sa povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach súvisiacich s vybavovaním sťažností. Povinnou osobou je každý, kto sa pri vybavovaní sťažnosti o týchto skutočnostiach dozvedel.

Návrh zákona ďalej rozširuje ustanovenie, ktorým sa stanovujú osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru, a tiež ustanovenie, ktoré určuje, v akých prípadoch môže riaditeľ ústavu nariadiť eskortu odsúdeného.

V súvislosti so vznikom osobitného postupu sa v čl. II návrhu zákona vstupuje do zákona o sťažnostiach a upravuje sa znenie tak, aby vytvorilo základ pre túto novú úpravu.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.