Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov

Zmeny zavedené novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 87/2015 Z. z. majú vplyv na reštrukturalizačné konanie najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. O aké zmeny ide, aký je ich vplyv na účtovanie v procese reštrukturalizácie a na základ dane z príjmov?

Autori: Ing. Iveta Petrovická
Dátum publikácie: 15. 6. 2016Novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákonom č. 87/2015 Z. z. s účinnosťou od 29. apríla 2015 došlo k zásadným zmenám v časti reštrukturalizačného konania najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom.

Zmeny prijaté týmto zákonom sa vzťahujú aj na reštrukturalizačné konanie začaté pred 29. aprílom 2015, ak k tomuto dátumu nebol súdu predložený návrh na potvrdenie reštrukturalizačného plánu.

Zákaz rozdelenia zisku dlžníka v reštrukturalizácii pred uspokojením pohľadávok veriteľov

Podľa nového ustanovenia § 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii dlžník alebo preberajúca osoba nemôže po skončení reštrukturalizácie rozdeliť medzi svojich členov zisk alebo iné vlastné zdroje skôr, ako dôjde k uspokojeniu pohľadávok veriteľov skupiny pre nezabezpečené pohľadávky do výšky zistených pohľadávok. Na tieto účely pôvodná pohľadávka do výšky 50 % nezaniká a vo zvyšnej časti sa má za to, že je iným majetkovým právom veriteľa byť uspokojený v rozsahu zisku alebo iných vlastných zdrojov.

Plnenie z rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov:

  • sa nevzťahuje na skupinu podriadených pohľadávok podľa § 137 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii,
  • poskytnuté veriteľom nad rozsah určený reštrukturalizačným plánom sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie,
  • platí aj pre právnych nástupcov dlžníka alebo preberajúcej osoby.

Právne následky porušenia povinnosti zákazu rozdelenia zisku

Porušenie povinnosti zákazu rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníkom, ktorú ustanovuje nový § 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, má svoje právne následky, a to na strane:

  • dlžníka, keď reštrukturalizačný plán voči veriteľom skupiny pre dotknuté nezabezpečené pohľadávky sa stáva neúčinným a rozdeleniu zisku alebo iných vlastných zdrojov možno v konkurze odporovať,
  • veriteľa, ktorý je oprávnený domáhať sa na súde, ktorý potvrdil reštrukturalizačný plán, aby určil, že došlo k porušeniu povinnosti tohto zákazu, pričom proti rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie a zverejnením rozhodnutia súdu o porušení povinnosti podľa § 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii je rozhodnutie účinné voči všetkým účastníkom reštrukturalizačného plánu.

Ak nastane neúčinnosť reštrukturalizačného plánu z dôvodu porušenia povinnosti zákazu rozdelenia zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníkom, je pre pôvodnú pohľadávku veriteľa možné podľa § 161 ods. 3 písm. d) zákona o konkurze a reštrukturalizácii viesť výkon rozhodnutia alebo exekúciu voči dlžníkovi alebo preberajúcej osobe.

Možnosť uspokojenia pôvodnej pohľadávky dlžníkom z ním vytvoreného zisku

Či uspokojenie veriteľa nastane zo zisku alebo iných vlastných zdrojov dlžníka alebo preberajúcej osoby, záleží od skutočností, ktoré nastanú v budúcnosti v nadväznosti na ustanovenia § 159b tohto zákona. Podľa tohto ustanovenia, ak dlžník alebo preberajúca osoba vytvorí zisk vykázaný v účtovnej závierke, ktorý nepotrebuje k zachovaniu prevádzky podniku alebo jej podstatnej časti predpokladanej plánom, veriteľ má právo domáhať sa uspokojenia svojej pôvodnej pohľadávky z takto vytvoreného zisku v rozsahu rozdielu medzi výškou uspokojenia pohľadávky podľa § 155a a plnením, ktoré bolo tomuto veriteľovi poskytnuté podľa plánu. Nemožno mu však priznať viac, ako mu z vytvoreného zisku pomerne pripadá k ostatným veriteľom v jeho skupine.

Toto právo veriteľovi ostáva zachované aj voči právnym nástupcom dlžníka alebo preberajúcej osobe.

Zároveň sa v § 164 ods. 1 písm. c) zákona o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dozornému správcovi povinnosť pravidelne vyhodnocovať, či veriteľom vznikol nárok na uspokojenie pôvodnej pohľadávky z vytvoreného zisku a túto skutočnosť bez zbytočného odkladu zverejňovať v Obchodnom vestníku.

Možnosť výmeny pohľadávky za vydané akcie alebo iné majetkové účasti

Ďalšou zmenou je podľa § 161a zákona o konkurze a reštrukturalizácii aj možnosť dohody dlžníka alebo preberajúcej osoby s veriteľom z plánu počas plnenia plánu na vydaní akcií alebo iných majetkových účastí na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe na účel ich výmeny za pohľadávku. V tomto prípade sa reštrukturalizačný plán považuje za neúčinný voči veriteľovi vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa má vymeniť za akcie alebo iné majetkové účasti na dlžníkovi alebo preberajúcej osobe.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok je rozdelený do nasledujúcich tematických častí:

Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov:

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.