Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

Podnikateľské prostredie na Slovensku čelí výzvam, na ktoré podnikatelia a podnikateľské združenia neustále upozorňujú.

Autori: Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.
Dátum publikácie: 11. 8. 2017Zdrojmi pre činnosť medzirezortnej skupiny sú napr. listy adresované na Ministerstvo hospodárstva SR zo strany podnikateľskej obce, anketa Byrokratický nezmysel roka, programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, medzinárodné komparácie indikátorov Doing Business a rebríčka Konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra, analýza kritických oblastí regulácie upravujúcich životný cyklus podnikania, výsledky merania administratívnych nákladov podnikania, ako aj webový portál Businessfriendly.skBusinessfriendly.sk je komunikačná platforma Ministerstva hospodárstva SR, ktorá umožňuje podnikateľom zapojiť sa do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a taktiež predkladať návrhy na zmenu legislatívy. Za necelé 4 roky fungovania webová stránka zaznamenala 146 podaných podnetov. Zozbierané podnety boli následne vyselektované a sumarizované do príbuzných celkov podľa aktuálnosti a vplyvu na podnikateľské prostredie. Na základe týchto kritérií boli identifikované problematické miesta podnikania, ktoré sa týkajú:

– zníženia počtu krokov, ktoré musí podnikateľ spraviť pre založenie podnikania,

– stabilizácie právneho prostredia,

– rozšírenia služieb e-Governmentu,

– možností zjednodušenia zamestnávania predovšetkým pri prvých zamestnancoch,

– propagácie služieb štátnej správy pre podnikateľa a

– zvýšenia informovanosti podnikateľov o ich možnostiach a povinnostiach.

Podnety boli ďalej rozdelené z vecného hľadiska do 5 kritických oblastí:

1. Zamestnávanie

2. Služby verejnej správy

3. Konkurencieschopnosť

4. Dane

5. Podpora podnikania

Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bol schválený na rokovaní vlády SR 28. júna 2017 uznesením vlády SR č. 327 s termínmi plnenia pre jednotlivé ústredné orgány štátnej správy najneskôr do 31. decembra 2019.Pozri bližšie na: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26663.

7 vládnych návrhov opatrení v oblasti zamestnávania

1. Predĺžiť lehotu na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní.

2. Zrušiť pokuty a penále pre zamestnávateľa za nepravdivé čestné vyhlásenie zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov.

3. Vyhodnotiť prax v oboznamovaní zamestnancov a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí nie sú zamestnávateľmi, ktorí v rámci svojich pracovných povinností riadia osobné motorové vozidlo, ale nie sú profesionálnymi vodičmi, s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

4. Prehodnotiť zdravotný dohľad prostredníctvom PZS pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác.

5. Vypracovať analýzu rozšírenia funkcionality Jednotného kontaktného miesta (JKM) o komunikáciu so Sociálnou poisťovňou pri zamestnávaní prvého zamestnanca.

6. Predĺžiť lehotu na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť Sociálnej poisťovni Evidenčný list dôchodkového poistenia z 3 na 8 dní od skončenia pracovného pomeru.

7. Vypustiť povinnosť podnikateľa zisťovať nelegálnu prácu u zamestnancov jeho poskytovateľa služby zo zákona č. 82/2005 Z. z. (§ 7b) o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

O ďalších návrhoch vládnych opatrení v oblasti služieb verejnej správy, v oblasti daní a konkurencieschopnosti podnikov a v oblasti podpory podnikania si prečítate v článku Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.