Vláda schválila rozšírenie dotácií o podporu na nájomné a úpravu v dočasnej ochrane podnikateľov

Na zasadnutí dňa 4. júna 2020 vláda SR schválila rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť nájomného a doplnenie zákona o dočasnej ochrane podnikateľov. NR SR schválila zákon 9. júna 2020.

Dátum publikácie: 8. 6. 2020(aktualizované 9. júna 2020)

Na zasadnutí vlády dňa 4. júna 2020 bol schválený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Návrh predložilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Národná rada SR schválila zákon 9. júna 2020.

Podpora sa  má týka podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Dotáciu bude možné poskytnúť aj na tie predmety nájmu, ktorých užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené prerušením vyučovania na školách a školských zariadeniach. Dotknutý predmet nájmu bude môcť okrem vnútorných priestorov zahŕňať aj súvisiace obslužné priestory, napr. parkoviská. Dotáciu bude možné poskytnúť taktiež na trhové miesta spĺňajúce vyššie uvedené podmienky. Na účely poskytovania dotácie sa nebude prihliadať na prípadné zmeny, ku ktorým došlo po 12. marci 2020. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

V článku II návrhu zákona sa s cieľom udržania prevádzky podnikov dopĺňa § 17 ods. 11 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

Po vzore právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži by preto mala existovať možnosť navrhnúť súdu, aby deklaroval nárok podnikateľa pod dočasnou ochranou (t.j. aktívna procesná legitimácia svedčí podnikateľovi len počas trvania dočasnej ochrany) na primerané zadosťučinenie v peniazoch pre prípad porušenia uloženej povinnosti. Primerané zadosťučinenie ako právna kategória by sa viac upína ku konaniu toho, kto určitú povinnosť porušuje ako k následku, ktorý tým spôsobuje a do dokazovania nevnáša nevyhnutnosť riešenia príčinnej súvislosti medzi porušení povinnosti a následkom.
Za zaplatenie primeraného zadosťučinenia by mali zodpovedať aj členovia štatutárneho orgánu povinného a ak súd rozhodne o priznaní primeraného zadosťučinenia, malo by to mať za následok diskvalifikáciu. Primárny účel tohto priameho nároku spočíva prirodzene v preventívnom pôsobení. Primerané zadosťučinenie v peniazoch stojí ako samostatný nárok popri nároku na náhradu škody.

§ 17  má znieť: 
„(11) Ak podľa vykonateľného súdneho rozhodnutia má iný voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nepeňažnú povinnosť niečo dať, niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať, súd, ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni, na návrh podnikateľa pod dočasnou ochranou rozhodne o primeranom zadosťučinení v peniazoch, ak bez vážnych dôvodov takáto
povinnosť nie je splnená a to až do výšky 10 % čistého obratu podnikateľa pod dočasnou ochranou za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak je povinným právnická osoba, možno požadovať zaplatenie primeraného zadosťučinenia spoločne a nerozdielne od právnickej osoby a od členov štatutárneho orgánu právnickej osoby. Právoplatné rozhodnutie súdu o primeranom zadosťučinení je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.