Vláda pripravuje zmenu v úprave vlastníckych vzťahov k pôde a v nájme poľnohospodárskych pozemkov pre lesné pozemky

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 7. 3. 2017Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 558 zo 7. decembra 2016 schválila „Návrh komplexného organizačného, finančného a legislatívneho riešenia problémov, ktoré spomaľujú transformáciu vlastníckych a užívateľských vzťahov k lesným pozemkom, vrátane náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov“.

V súlade s týmto uznesením budú pripravené  novely súvisiacich  právnych predpisov.

V rámci novely zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov sa upraví § 22 a § 22a tak, aby na lesnícke podmienky podrobnejšie zadefinoval možnosti riešenia ďalšieho spôsobu uplatňovania nájmu zo zákona, definoval minimálnu výmeru ucelenej lesnej časti, ako jednotky, na ktorej je možné zabezpečiť racionálne hospodárenie a bude limitom pre odovzdanie užívacích práv k lesným pozemkom. Taktiež sa bude upravovať znenie § 22a vo veci prinavracania lesných ciest tak, aby sa odstránili nedostatky z aplikačnej praxe.

Novelou zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prepracuje štvrtá a piata časť zákona tak, aby jej ustanovenia boli z pohľadu lesníctva aktuálne a vykonateľné, najmä sa navrhne výpočet nájmu zo zákona, spôsob jeho platby, konkretizuje sa postup vzniku nájmu lesných pozemkov vlastníkov malej výmery, konkretizuje sa súčinnosť povinných, oprávnených a iných osôb, resp. subjektov a rozpracuje sa spôsob a forma zabezpečenia nakladania s lesnými pozemkami malých výmer.

Komplexné riešenie problematiky prinavracania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom vyžaduje riešiť aj problematiku pozemkových úprav. V rámci tohto materiálu sa však zmena a doplnenie zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nenavrhuje, pretože v rámci rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky rezortu pôdohospodárstva sa predpokladá vypracovanie návrhu nového zákona o pozemkových úpravách riešiaceho problematiku pozemkových úprav v ich celej šírke, nielen na lesných pozemkoch.

V nadväznosti na navrhované úpravy sa primerane upravia aj ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z.  o lesoch v znení neskorších predpisov tak, aby bol zabezpečený ich vzájomný aplikačný súlad.

Začiatok pripomienkového konania je plánovaný na júl 2017.

Zdroj: slov-lex.sk


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.