Veľký senát k vymáhaniu nezaplatených odvodov Sociálnou poisťovňou od lekárov

Veľký senát správneho kolégia NS SR k medializovanej kauze vymáhania nezaplatených odvodov a penále z licencie L1A Sociálnou poisťovňou od lekárov.

Dátum publikácie: 14. 6. 2019


Veľký senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR uznesením sp.zn. 1Vs 1/2019 zo dňa 30. apríla 2019

Spornou bola otázka, či napriek zrušeniu povolenia na prevádzkovanie ambulancie majú poistenci - lekári na účely sociálneho poistenia právne postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby, pretože majú naďalej platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (licencia L1A).

Veľký senát rozhodol, že Sociálna poisťovňa nepostupovala správne voči poistencom - lekárom. Vymáhala od nich nezaplatené poistné a penále, pričom nárok odôvodňovala tvrdením, že pridelená licencia L1A predstavuje pre lekárov status SZČO.

Právna veta:

I. Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samostatná zdravotnícka prax je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ na základe povolenia alebo na inom mieste ako zdravotníckom zariadení, a preto licencia L1A nemá charakter oprávnenia na výkon činnosti predpokladaného v § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, keď sama o sebe nezakladá jej držiteľovi aj možnosť vykonávať licencovanú činnosť, ktorú môže vykonávať až na základe dohody /zmluvy/ s iným poskytovateľom.

Pojem samostatná zdravotnícka prax v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. vykonávaná na základe licencie L1A nie je možné bez ďalšieho stotožniť s pojmom samostatná zárobková činnosť v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z.z. a pojem licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe s pojmom oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu pre účely sociálneho poistenia.

II. Povinnosťou Sociálnej poisťovne pri rozhodovaní o vzniku alebo zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia poistenca - lekára, v zmysle § 178 ods. 1 písm. a/ bod prvý v spojení s § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je posudzovať príjmy poistenca - lekára osobitne vo vzťahu k licencii L1A a skúmať, či všetky príjmy vykázané v jeho daňovom priznaní v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmami lekára považovaného za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) v zmysle § 5 písm. c/ zákona č. 461/2003 Z. z.

III. Konanie podľa § 178 ods. 1 písm. a/ bod prvý zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov začaté z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne v zmysle § 184 ods. 8 v spojení s § 185 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. nezbavuje Sociálnu poisťovňu povinnosti zabezpečiť účastníkovi konania ochranu jeho oprávnení, ktoré sú konkretizáciou základného práva na inú právnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, prípadne i základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a ktoré mu priznávajú aj medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 1Vs 1/2019

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
  • 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené