Vaši obchodní partneri pod drobnohľadom – EPI Monitoring

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, klientoch, ale aj o konkurencii.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 23. 3. 2017Mnohé firmy ešte stále nepoužívajú také riešenia, ktoré by im umožnili získať maximum informácií, od ktorých je závislá ich činnosť. Alebo pracujú iba s čiastkovými  informáciami z nepresných zdrojov.

EPI monitoring predstavuje unikátny nástroj na preverovanie obchodných partnerov, vyhľadávanie nových obchodných partnerov, ale aj na spoľahlivé sledovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov. Vďaka tomu ho využijú ako právnici, tak aj ekonómovia, finanční manažéri či obchodníci.

 

Systém poskytuje rýchle a prehľadné informácie o dianí a finančnej situácii v obchodných spoločnostiach a iných subjektoch podľa záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku a iných verejne dostupných databázach, ako sú Obchodný register SR, Živnostenský register SR, Register účtovných závierok, Centrálny register zmlúv, v beta verzii aj dát z katastra nehnuteľností.

 

Tento užitočný nástroj výrazne uľahčuje prácu pri získavaní informácií o obchodných partneroch, zefektívňuje prácu najmä pri získavaní informácií o aktuálnych majetkových a finančných pomeroch subjektov alebo tiež pri sledovaní zmien týkajúcich sa údajov zapísaných v osobitných registroch. Tiež sleduje aktuálny stav obchodného partnera klienta vo vzťahu k prípadnému konkurznému alebo reštrukturalizačnému konaniu, upozorní na jeho začiatok, ako aj na všetky ďalšie informácie o obchodnom partnerovi, ktoré by inak museli prácne získavať každodenným prehľadávaním Obchodného vestníka. Uvedená funkcionalita šetrí nielen čas, ale môže tiež ušetriť aj nemalé finančné prostriedky najmä v prípade zmeškania lehoty na prihlásenie pohľadávok v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní.

 

Ďalšou významnou funkciou je sledovanie nehnuteľného majetku obchodného partnera spolu s prípadnými ťarchami, pričom na listoch vlastníctva je možné vidieť prípadné záložné práva tretích osôb či exekučné konania vedené proti takémuto subjektu.

 

Súčasťou EPI monitoringu sú:

 

1. MONITORING

Sledovanie obchodných spoločností a iných subjektov. V prípade zmeny/doplnenia ďalšieho zápisu pri monitorovanom subjekte ste informovaní emailovou notifikáciou, aby ste mohli včas na vzniknutú situáciu reagovať. Na dennej báze sú sledované nasledovné informácie:

 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • likvidácie, výmazy z OR
 • zmeny v OR SR a ZR SR
 • údaje podľa záznamov v Registri účtovných závierok a Centrálnom registri zmlúv
 • v beta verzii dáta z katastra nehnuteľností (max. 5 subjektov za sebou)
 • platobná disciplína voči verejným inštitúciám (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, dane, clá)
 • zverejnenie novej účtovnej závierky
 • zverejnenie spoločnosti na čiernej listine platcov DPH

Informácie o aktuálnych zmenách/doplnení ďalšieho zápisu pri monitorovaných subjektoch prostredníctvom emailových notifikácií získate najneskôr nasledujúci deň po dni zverejnenia zápisu v Obchodnom vestníku alebo inej sledovanej databáze.

 

2. VYHĽADÁVANIE FIRIEM

Vyhľadávanie v rozsiahlej databáze podnikateľských subjektov (obchodné spoločnosti, FO – živnostníci, občianske združenia, profesné komory...) buď zadaním názvu, IČO alebo pomocou nastaviteľných kritérií (odbor podnikania, sídlo...). Vyhľadané dáta si môžete následne exportovať do Excelu.

Systém poskytuje zobrazenie údajov evidovaných o jednotlivých subjektoch aj vo forme otvoreného hodnotenia spoločností (index bonity) a prehľadnej finančnej analýzy spoločnosti (aj v PDF).

Pomocou rozšíreného vyhľadávania si môžete vyfiltrovať adekvátnu cieľovú skupinu pre svoje aktivity. Databázu je možné filtrovať na základe najdôležitejších charakteristík:

 • obchodné (zameranie firmy, oblasť podnikania, predmet činnosti — SKNACE, právna forma)
 • veľkostné (obrat, zisk, imanie, počet zamestnancov)
 • geografické (kraj, okres, obec)
 • finančné (index podnikateľa — bonita, EBITDA, EVA)

Zostavu potom môžete upraviť a vybrať si informácie, o ktoré máte záujem. Samozrejmosťou je možnosť exportovať zostavu priamo do Excelu.

 

3. VYHĽADÁVANIE OSÔB

Prostredníctvom tejto funkcie dokážete v databáze vyhľadávať osoby figurujúce v zápisoch obchodného registra o obchodných spoločnostiach, pričom získate zoznam obchodných spoločností, v ktorých je táto osoba zainteresovaná. Ak ste zároveň prihláseným užívateľom, môžete vidieť aj rating jednotlivých spoločností. Táto funkcia slúži na získanie prehľadu o finančnom zdraví všetkých spoločností, v ktorých pôsobí vami hľadaná osoba.

 

4. KONTROLNÝ PANEL

Kontrolný panel je nástroj, ktorý slúži na porovnávanie finančných ukazovateľov jednotlivých firiem, ktoré si sami zvolíte. Pomocou tejto funkcie si môžete vytvoriť rôzne skupiny firiem na základe vami zvolených kritérií. V rámci týchto skupín môžete vyhodnotiť, ktorá firma je na tom z hľadiska rôznych ukazovateľov najlepšie a ktorá najhoršie.

Vytvorte si váš kontrolný panel – táto funkcia predstavuje možnosť pridávať, odoberať subjekty na kontrolný panel podľa vášho výberu.

 

Viac informácií sa dozviete na webe: monitoring.epi.sk.

 

Autor: S-EPI, s. r. o.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené