Trovy konania v nových rozhodnutiach súdov

Výber rozhodnutí krajských súdov, Najvyššieho súdu SR aj Najvyššieho súdu ČR.

Dátum publikácie: 23. 11. 2018


tt_sudcovske-kladivko-bankovky.jpg

Výber rozhodnutí krajských súdov:

K rozhodnutiu o náhrade trov v prípade, ak zastavenie konania zavinili obe strany sporu v približne rovnakom rozsahu

Spisová značka: 6Co 206/2018

Dátum rozhodnutia: 5. 9. 2018

V danej veci došlo k zastaveniu konania v časti istiny a v časti príslušenstva, nakoľko žalobca zobral (z dôvodu, že mu žalovaná uhradila žalovanú istinu) čiastočne žalobu späť....

K rozhodovaniu o trovách konania v prípade, keď žalovaný žalobcovi zaplatil náhradu trov konania ešte v priebehu konania

Spisová značka: 3Co 37/2018

Dátum rozhodnutia: 4. 9. 2018

Žalobca pri späťvzatí žaloby oznámil súdu, že žalovaný uhradil nielen dlžnú sumu vrátane úrokov z omeškania, ale aj trovy konania. Odvolací súd preto vychádzal z čl. 17 základných...

Trovy konania a odvolanie týkajúce sa len povolenia splátok

Spisová značka: 14Co 84/2018

Dátum rozhodnutia: 14. 8. 2018

Dôvody hodné osobitného zreteľa vzhliadol odvolací súdi v prejednávanej veci a to predovšetkým v osobitej procesnej situácii, ktorá nastala v odvolacom konaní. Žalovaná podaným...

K osobnému bankrotu ako dôvodu hodnému osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov konania

Spisová značka: 11Co 173/2018

Dátum rozhodnutia: 7. 8. 2018

Žalobca vzal žalobu späť z dôvodu vyhláseného konkurzu na majetok žalovaného. Odvolací súd tak uvádza, že zastavenie konania procesne zavinil žalovaný, ktorý by v zmysle...

Späťvzatie žaloby z dôvodu uzatvorenia dohody o urovnaní a nárok na náhradu trov

Spisová značka: 17Co 335/2017

Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2018

Pri rozhodovaní o trovách konania odvolací súd aplikoval ustanovenie § 256 ods.1 zákona č. 160/2015 Z. z., podľa ktorého ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná...

K náhrade trov konania v prípade, že ich vznik zavinil len jediný z členov nerozlučného spoločenstva

Spisová značka: 14Co 237/2017

Dátum rozhodnutia: 17. 7. 2018

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol s poukazom na ust. § 396 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. („CSP“), § 255 ods. 1 CSP podľa zásady úspechu strán v konaní a...

K návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia pre účely zabezpečenia budúceho výkonu rozhodnutia vo vzťahu k trovám konania

Spisová značka: 2Co 81/2018

Dátum rozhodnutia: 26. 6. 2018

I. Pokiaľ ide o zamietnutie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia v časti trov konania, odvolací súd sa nestotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že v danom prípade...

cestovnou kanceláriou v zmysle § 3 ods. 1 zákona o zájazdoch, zmluvu o obstaraní zájazdu podľa §...

K rozhodovaniu o trovách vzniknutých v súvislosti s podaním sťažnosti proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom a k možnosti odvolania proti tomuto rozhodnutiu

Spisová značka: 6Co 102/2018

Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2018

I. Je nepochybné, že v súvislosti s podaním sťažnosti proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom môžu vzniknúť niektorej zo strán sporu trovy. Podľa názoru odvolacieho súdu je však...

K vplyvu majetkovej situácie strán sporu na rozhodnutie o trovách konania podľa § 257 CSP

Spisová značka: 11Co 265/2017

Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018

I. Použitie § 257 zákona č. 160/2015 Z. z. („C. s. p.“) neodôvodňuje ani fakt, že strana nie je solventná alebo že zárobková a majetková situácia strany, ktorá v spore zvíťazila,...

Späťvzatie návrhu na začatie konania nie je okolnosťou pre priznanie náhrady trov konania podľa § 55 CMP

Spisová značka: 7Co 5/2018

Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018

Ani späťvzatie návrhu na začatie nemôže byť okolnosťou pre aplikáciu ust. § 55 CMP, ktoré súd použije len vo výnimočných prípadoch.

Súd rozhoduje o trovách konania vždy s ohľadom na pomer úspechu v celom spore; nemožno rozhodovať o trovách pred čiastočným späťvzatím a po ňom

Spisová značka: 21Cob 50/2017

Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018

I. Súd rozhodol o nároku na náhradu trov konania podľa § 255 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z. z. („C.s.p.“) s tým, že pôvodne bola žalovaná suma 4374,97 €, z ktorej v priebehu...

Verejnoprospešná činnosť strany sporu spočívajúca v budovaní skládok nie je dôvodom hodným osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov

Spisová značka: 21Cob 40/2017

Dátum rozhodnutia: 29. 5. 2018

I. Jedným z argumentov žalovanou stranou sporu podaného odvolania je tvrdenie, že ako záujmová organizácia musí zisk, ktorý vyprodukuje použiť výhradne na budovanie ďalších...

Ak je príčinou zastavenia konania skutočnosť, ktorá nastala na základe osobitného zákona, môže ísť o dôvod hodný osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov

Spisová značka: 12Co 163/2018

Dátum rozhodnutia: 24. 5. 2018

Civilný sporový poriadok upravuje náhradu trov konania v prípade zastavenia konania v ustanovení § 256 ods. 1 a 2 CSP, ktoré zákonné ustanovenie predpokladá procesné zavinenie...

K postupu súdu v prípade, keď úspešnej strane sporu nevzniknú nijaké trovy konania kvôli jej nečinnosti

Spisová značka: 17Co 66/2018

Dátum rozhodnutia: 24. 5. 2018

Okolnosť, že sa strana sporu k žalobe na obnovu konania nevyjadrí, tým skôr, že súd prvej inštancie využije zákonnú možnosť danú mu ust. § 413 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. („C....

V konaní o vyporiadaní BSM si spravidla každá strana platí trovy sama

Spisová značka: 24 CoP 121/2017

Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018

Rozhodnutie o trovách konania v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov má svoje špecifiká spočívajúce v tom, že rozhodnutie o vyporiadaní bezpodielového...

Späťvzatie žaloby o vylúčenie vecí z exekúcie z dôvodu zastavenia exekúcie ako dôvod pre nepriznanie náhrady trov

Spisová značka: 13 Co 79/2018

Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2018

Keďže zo zákona došlo k zastaveniu exekúcie, z ktorej vylúčenia nehnuteľných vecí špecifikovaných v žalobe, sa žalobkyňa podanou žalobou domáhala, odpadol dôvod na strane žalobkyne...

K zahrnutiu priznaného úroku z omeškania do výpočtu pomeru úspechu strán sporu za účelom určenia náhrady trov

Spisová značka: 41 Co 1/2018

Dátum rozhodnutia: 25. 4. 2018

Súd prvej inštancie nesprávne postupoval, keď pri výpočte pomeru úspechu a neúspechu strán sporu kapitalizoval žalobcom uplatnený úrok z omeškania ku dňu vyhlásenia napadnutého...

Ak bolo už v dobe poskytnutia úveru pravdepodobné, že dlžník nebude schopný ho splatiť, môže to byť dôvodom pre nepriznanie náhrady trov

Spisová značka: 2 Co 87/2018

Dátum rozhodnutia: 24. 4. 2018

Záväzok žalovanej, na úhradu ktorého bola zaviazaná formou platobného rozkazu, vyplýva zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Z tlačív pripojených k zmluve nevyplýva, že by veriteľ...

Predmet sporu nemôže byť dôvodom hodným osobitného zreteľa pre nepriznanie trov konania

Spisová značka: 17Co 332/2017

Dátum rozhodnutia: 29. 3. 2018

Okolnosti, ktoré sú meritom veci medzi stranami sporu nemôžu byť zároveň považované za dôvody hodné osobitného zreteľa vo vzťahu k rozhodovaniu o trovách konania.

K rozhodnutiu o trovách znalca

Spisová značka: 23Co 39/2017

Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2018

Súd nemôže v rozhodnutí o trovách konania rozhodovať o trovách konania znalca proti strane sporu. Pri rozhodovaní o trovách konania súd rozhoduje o náhrade trov konania medzi...

K opravnému prostriedku vo vzťahu k trovám konania v platobnom rozkaze

Spisová značka: 14Co/27/2018

Dátum rozhodnutia: 6. 3. 2018

 

I. Podľa § 265 ods. 1 CSP má súd v platobnom rozkaze uložiť, aby žalovaný zaplatil pohľadávku a trovy konania. Pri subsidiárnom použití § 262 ods. 1 a 2 CSP by teda platobný rozkaz...

K priznaniu neuplatneného nároku na náhradu trov konania pri späťvzatí žaloby pred prvým pojednávaním

Spisová značka: 41Cob/11/2018

Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2018

I. Napadnutým uznesením okresný súd prvým výrokom zastavil konanie a druhým výrokom rozhodol, že stranám náhradu trov konania nepriznáva. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že...

Pre priznanie náhrady trov platených štátom nie je dôležité, kto navrhol vykonanie dôkazu ani opodstatnenosť dokazovania vo vzťahu k veci

Spisová značka: 8CoP/240/2017

Dátum rozhodnutia: 28. 2. 2018

Štát má právo podľa výsledku konania proti účastníkom na náhradu nákladov konania, ktoré platil v konaní vedenom podľa Civilného mimosporového poriadku. Pre priznanie náhrady trov...

K okamihu rozhodovania o trovách konania v prípade nariadenia neodkladného opatrenia

Spisová značka: 4Cob/241/2017

Dátum rozhodnutia: 15. 2. 2018

Keďže rozhodnutie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia spravidla nie je rozhodnutím, ktorým sa konanie končí, v súlade s § 262 ods. 1 CSP súd o nároku na náhradu trov...

K nároku na náhradu trov konania v prípade výšky plnenia závislej od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku

Spisová značka: 10Co/191/2017

Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2017

Zásadu úspechu vo veci (§ 255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne...

Dôvodom nepriznania časti trov konania môže byť to, že úspešný žalobca žalobou z veľkej časti namietal vady v nepreskúmateľnom rozsahu správneho aktu

Spisová značka: 30 S 31/2017

Dátum rozhodnutia: 5. 12. 2017

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ je žalobca úspešný, teda pokiaľ dôjde k zrušeniu napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, správny súd prizná žalobcovi právo na úplnú náhradu...

K procesnej povahe nároku na náhradu trov konania

Spisová značka: 3 Sžo 51/2016

Forma rozhodnutia: rozsudok

Súd: Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia: 23. 11. 2017

 

Nárok na náhradu trov právneho zastúpenia a jeho uplatnenie je nárokom procesným, pretože má základ v procesnom práve. Až na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní náhrady...

K rozhodnutiu súdu o trovách konania - podmienka vykonateľnosti

Spisová značka: 6 Cdo 205/2016

Forma rozhodnutia: uznesenie

Súd: Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia: 27. 4. 2017

 

Dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že nepovažuje za správnu takú interpretáciu ustanovenia § 262 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z., podľa ktorej má aplikácii tohto...

 

Ďalšie nové rozhodnutia krajských súdov k trovám konania v produkte Rozhodnutia súdov:


Vybrané rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR k trovám konania:

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené