Súdny dvor EÚ k princípu nezávislého vzťahu

Analýza rozsudku k transférovému oceňovaniu.

Autori: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Dátum publikácie: 21. 5. 2019tt_kladivko-bankovky

Úvod

Je všeobecne známou informáciou, že uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania je založené na princípe nezávislého vzťahu. Tento princíp môžeme označiť aj ako základný východiskový a výstavbový princíp celého transferového oceňovania, tak ako ho v súčasnosti poznáme. Ak by došlo k akejkoľvek modifikácii tohto princípu, nevyhnutne by to malo vplyv na transferové oceňovanie ako celok. Je preto veľmi dôležité sledovať nielen vývoj na úrovni vnútroštátnej právnej úpravy (t. j. slovenského zákona o dani z príjmov), ale tiež vývoj na úrovni medzinárodného práva verejného (v podobe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a medzinárodných dokumentov OECD, ktoré majú povahu tzv. soft law, príp. materiálneho prameňa práva).

V kontexte členstva Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) je veľmi dôležité nahliadať na vnútroštátnu právnu úpravu aj v kontexte práva EÚ a s ohľadom na transferové oceňovanie najmä z pohľadu pravidiel upravujúcich slobody vnútorného trhu a pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci. V tomto rozmere je nevyhnutné pozorne sledovať aj vývoj rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie, ktorý je veľmi dôležitý pre výklad práva EÚ a pre vyvodzovanie konkrétnych dôsledkov pôsobenia práva EÚ na vnútroštátne pravidlá. Tento príspevok je venovaný rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Hornbach – Baumarkt AG proti Finanzamt Landau (Rozsudok SD EÚ vo veci C-382/16), ktorý sa dotýkal priamo transferového oceňovania a z ktorého môžu vyplývať dôležité závery aj pre uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu v kontexte slovenského právneho poriadku.

Predovšetkým budeme v tomto príspevku hľadať odpovede na otázku, či týmto súdnym rozhodnutím došlo k zrušeniu alebo podstatnej modifikácii princípu nezávislého vzťahu, tak ako sme ho doteraz poznali. Odpovede na otázky uvádzané v tomto príspevku môžu byť praktickou pomôckou pre právnu argumentáciu daňových subjektov v daňovom konaní a tiež v nadväzujúcom správnom súdnictve. Správne právne uchopenie problematiky transferového oceňovania sa z pohľadu autora javí ako rozhodujúce pre úspech obhajoby uplatnených transferových cien zo strany daňového subjektu v konaní a komunikácii s daňovým úradom, resp. súdom.

Obsah príspevku: 


1. Východiská slovenskej vnútroštátnej právnej úpravy

2. Transferové oceňovanie na Slovensku a právo EÚ

2.1 Dosahy rozhodnutí SD EÚ na slovenské transferové oceňovanie

2.2 Význam rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

3. Rozbor rozsudku SD EÚ a jeho dosahov na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu

4. Zhrnutie praktických dosahov na daňovú kontrolu transferového oceňovania

 

Podrobnejšie informácie nájdete v príspevku v produkte EPI Odborné články:

Zrušil Súdny dvor EÚ princíp nezávislého vzťahu? (Transferové oceňovanie a daňová kontrola)

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.