Stanoviská a rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 3/2020

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach občianskoprávnych.

Dátum publikácie: 14. 12. 2020Spisová značka: 1 Cdo 37/2019
R číslo: 29/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2020
Právo spoločného nájmu bytu manželmi zaniká aj v prípade, ak sa jeden z manželov stane výlučným vlastníkom bytu počas trvania manželstva. Ak manželia medzi sebou neuzavreli nájomnú...
 
Spisová značka: 1 Cdo 185/2018
R číslo: 30/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 26. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2020
Na rozdiel od výživného pre dieťa, účelom príspevku na výživu nevydatej matke nie je vyrovnanie životnej úrovne s otcom dieťaťa, ale s pôvodnou životnou úrovňou samotnej matky pred...
 
Spisová značka: 1 Cdo 203/2018
R číslo: 31/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2020
Pri riešení otázky, či sa vznesenie námietky premlčania spotrebiteľom výnimočne prieči dobrým mravom (§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka), súd skúma aj to, či dodávateľ dostatočne...
 
Spisová značka: 2 Cdo 168/2019
R číslo: 32/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2020
O výkone práva poľovníctva podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje nadpolovičná väčšina vlastníkov spoločného poľovného...
 
Spisová značka: 5 Cdo 126/2017
R číslo: 33/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého...
 
Spisová značka: 5 Cdo 101/2017
R číslo: 34/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 2. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
Žalobu o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu nemôže súd zamietnuť len z dôvodu, že prichádza do úvahy iba žaloba na plnenie v zmysle § 42b ods. 4 veta za bodkočiarkou Občianskeho...
 
Spisová značka: 5 Cdo 102/2017
R číslo: 35/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
Uplatnenie nároku na nemajetkovú ujmu poškodenou osobou, pozostalou po blízkej osobe, usmrtenej pri dopravnej nehode v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v trestnom konaní...
 
 
Spisová značka: 6 Cdo 75/2017
R číslo: 36/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
Premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe, ktorá bola spôsobená poškodenému za účinnosti zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú...
 
Spisová značka: 6 Cdo 133/2018
R číslo: 37/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
Žaloba prehlasovaného vlastníka bytu a nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zákona...

Cirkevné reštitúcie

Spisová značka: 8 Cdo 144/2018
R číslo: 38/2020
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 22. 1. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 12. 2020
Dôvodom navrátenia vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam...
 
Spisová značka: 4 Cdo 190/2019
R číslo: 39/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2020
Spísanie dovolania advokátom je obligatórnou podmienkou dovolacieho konania, ktorá musí byť splnená už pri podaní dovolania; jej nedostatok musí byť odstránený do uplynutia...
 
Spisová značka: 6 Cdo 22/2019
R číslo: 40/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 11. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2020
Ak uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia vykazuje nedostatky v poučení o právnych následkoch spojených s podaním žaloby vo veci samej podľa ustanovenia § 337 ods. 1...
 
Spisová značka: 1KO 11/2019
R číslo: 41/2020
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 12. 2020

Právomoc súdu nie je daná vo veciach nárokov príslušenstva pohľadávky (poplatku z omeškania) na zaplatenie poistného na zdravotné poistenie.

 

Prístup k celým zneniam rozhodnutí majú užívatelia so zakúpeným prístupom do EPI Právnych systémov.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.