Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 23. 6. 2016Konanie v prvom stupni bolo už Občianskym súdnym poriadkom koncipované ako najdôležitejšie štádium súdneho konania. Význam uvedeného úseku konania zostáva zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti Civilného sporového poriadku. Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno. Miera splnenia povinnosti tvrdiť všetky skutočnosti relevantné pre priznanie nároku a výsledky dokazovania následne predurčujú, ktorá zo strán sporu vyjde zo súdnej siene ako víťazná.

Procesné predpisy je možné vnímať ako sústavu pravidiel, ktoré stranám sporu dávajú návod, v akom štádiu konania musia splniť určitú povinnosť, aby mohli pomýšľať na úspech v celom konaní. Z tohto hľadiska je teda nesporné, že ak strana sporu v konaní postupuje bez rešpektovania obsahu Civilného sporového poriadku, nemusí jej byť priznaný ani nárok, ktorý bol uplatňovaný v súdnom konaní oprávnene. V skutočnosti sa však dôkladné poznanie procesných predpisov môže hodiť aj vtedy, ak strana sporu ťahá takpovediac za kratší koniec. Nový sporový kódex totiž obsahuje aj pár inštitútov, ktoré umožňujú využiť chyby procesného protivníka a doviesť súdny spor do víťazného konca v situácii, keď by mal podľa hmotného práva dopadnúť úplne opačne. Nový Civilný sporový kódex posilňuje zásadu tzv. formálnej pravdy. Na strany sporu zároveň prechádza (a to najmä v konaní v prvej inštancii) oveľa vyššia miera zodpovednosti za priebeh sporu, než tomu bolo podľa Občianskeho súdneho poriadku. Určitú výnimku tvoria spory, v ktorých je jeden z účastníkov konania (resp. strán sporu) tzv. slabšou stranou. Poďme sa teda pozrieť, aké pravidlá treba podľa Civilného sporového poriadku dodržať, aby ste mohli úspešne vymôcť svoj nárok a aké pravidlá naopak môžu pomôcť, ak druhá strana v priebehu súdneho konania pochybí. Článok zároveň mapuje rozdiely v priebehu konania v prvej inštancii oproti pôvodnej právnej úprave, ktorá je od 1. 7. 2016 minulosťou.

Zrýchleniu konania majú napomôcť dôkladnejšie prípravné úkony

Občiansky súdny poriadok pôvodne deklaroval, že súd má pojednávanie pripraviť tak, aby bolo možné rozhodnúť o veci spravidla na jedinom pojednávaní. Túto métu sa však podarilo v sporových konaniach dosiahnuť len málokedy – dôvodom bola väčšinou pasivita či právna neznalosť jedného z účastníkov konania. Ak však obom stranám sporu na výsledku súdneho konania záležalo natoľko, aby sa nechali kvalifikovane zastúpiť, bývalo rozhodnutie na jedinom pojednávaní veľkou výnimkou. Za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku sa príprava pojednávania obmedzovala na doručenie žaloby a jej príloh odporcovi a následne odoslanie vyjadrenia k žalobe navrhovateľovi za účelom prípadnej repliky. Pre urýchlenie získania vyjadrenia odporcu k žalobe mohol súd v drvivej väčšine sporových vecí odporcovi stanoviť lehotu, v ktorej sa mal odporca vo veci písomne vyjadriť a k vyjadreniu pripojiť listinné dôkazné prostriedky a zároveň označiť ďalšie dôkazné prostriedky na preukázanie jeho tvrdení. Ak odporca v stanovenej lehote uloženú povinnosť nesplnil, mohol ho súd následne sankcionovať vydaním rozsudku pre zmeškanie.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

Obsah článku:

  • Zrýchleniu konania majú napomôcť dôkladnejšie prípravné úkony
  • Zmeny nájdeme už v štádiu písomnej prípravy na pojednávanie
  • Ďalšia možnosť pre urýchlenie sporu – zavedenie predbežného prejednania
  • Prostredníctvom sudcovskej koncentrácie je možné urýchliť aj pojednávanie
  • Odročenie je možné len výnimočne
  • Dokazovanie – posilnenie princípu formálnej pravdy
  • Záverečná časť konania – zákonná koncentrácia konania
  • Rozhodnutie vo veci samej musí rešpektovať ustálenú rozhodovaciu prax

K uvedenému článku si môžete spraviť aj krátky test:

OTESTUJTE SA: Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.