Spracúvanie osobných údajov na účely príspevku na rekreáciu

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľa sa vzťahuje aj na manžela, deti zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Aké doklady sú akceptovateľné z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov?

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Dátum publikácie: 4. 11. 2019Celá otázka: 

Poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnávateľa sa vzťahuje aj na manžela, deti zamestnanca, prípadne inú oprávnenú osobu, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti. Aké doklady sú akceptovateľné z hľadiska zákona o ochrane osobných údajov. Ak dieťa, na ktoré zamestnanec nepoberá daňový bonus, absolvuje počas prázdnin tábor alebo iný pobyt, na ktorý zamestnávateľ poskytne príspevok na rekreáciu, je možné uchovávať v osobnom spise zamestnanca kópiu rodného listu a potvrdenie o návšteve školy (aby sa vydokladovalo, že dieťa je žiak základnej školy alebo prvých štyroch ročníkov 8 roč. gymnázia)? Treba žiadať zamestnanca o súhlas so spracovaním osobných údajov jeho dieťaťa? Ak sa poskytne príspevok na manžela, je možné uchovávať v spise sobášny list? Treba vyžadovať súhlas manžela so spracovaním jeho osobných údajov? V prípade poskytnutia príspevku inej oprávnenej osobe, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti, je potrebné vyžadovať súhlas tejto osoby so spracovaním jej osobných údajov (menný zoznam)?

Odpoveď:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

  1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Spracúvanie osobných údajov na účely príspevku na rekreáciu

 

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené