Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Komentáre, výbery článkov, vzorov a príkladov praxe pre bytové spoločenstvá.

Dátum publikácie: 25. 6. 2019


tt_vyplnanie-tlaciva_375x250

1. Komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

online verzia Eurokódex publikácie

Súvisiace komentáre:

 

2. Odborné články:

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – daňová a účtovná problematika
Zmeny zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov k 1. novembru 2018 – nové pojmy a zmeny v oblasti výkonu správy (1. časť)


Súvisiace odborné články:

Výkon záložného práva k nehnuteľnostiam a aplikačné problémy pri obrane

K zohľadneniu miery využívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

Ešte raz k zákonnému záložnému právu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

a ďalších takmer 90 článkov, ktoré sa týkajú z. č. 182/1993 Z. z.


3. Vzorové dokumenty:

Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Právny stav od: 1. 11. 2018

Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy.

Zmluva o prevode vlastníctva k bytu vo výlučnom vlastníctve(zákon č. 182/1993 Z. z., § 588 a nasl. OZ)

Právny stav od: 1. 11. 2018

Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome okrem uvedených náležitostí môže obsahovať aj vymedzenie spoluvlastníckeho podielu..

Zmluva o nadstavbe bytov (§ 21 zákona č. 182/1993 Z. z.)

Právny stav od: 1. 11. 2018

Zmluvou sa vymedzia vzájomné práva a povinnosti pri výstavbe medzi stavebníkmi alebo pri vstavbe, alebo nadstavbe domu medzi stavebníkmi a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov...

Zmluva o vstavbe bytov (§ 21 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z.)

Právny stav od: 1. 11. 2018

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu uzavretej medzi stavebníkmi alebo medzi doterajšími...

Zmluva o výkone správy domu (§ 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Právny stav od: 1. 11. 2018

Vzťah medzi vlastníkmi v dome a správcom je založený, tak ako väčšina občianskoprávnych vzťahov, na inštitucionálnej základni dvojstranného právneho úkonu – zmluvy o výkone správy....

Návrh na uplatnenie práva prehlasovaného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome

Právny stav od: 1. 11. 2018

Právo na podanie na súd prehlasovaného vlastníka vychádza z ustanovenia § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého „prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká“.

Žaloba o zaplatenie nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (§ 696 OZ)

Právny stav od: 1. 1. 1992 Dátum aktualizácie: 21. 9. 2017

Jednou zo základných povinností nájomcu je platiť dohodnuté nájomné a platby spojené s užívaním bytu. Nájomné sa platí od vzniku až do skončenia nájmu.

Dohoda o ukončení nájmu bytu

Právny stav od: 1. 5. 2014

Písomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom je jednou z možností, ako možno ukončiť nájomný pomer pred riadnym uplynutím doby nájmu.

Zmluva o krátkodobom nájme bytu

Právny stav od: 23. 4. 2014

Osobitný zákon o krátkodobom nájme bytu upravuje práva a povinnosti prenajímateľov a nájomcov a súvisiace právne vzťahy za predpokladu, že nájomný pomer spadá do pôsobnosti zákona,...

a ďalších viac ako 100 vzorov týkajúcich sa nehnuteľností


4. Príklady z praxe

Viac ako 50 príkladov z praxe ktoré sa dotýkajú problematiky z. č. 182/1993 Z. z. z pohľadu daní, účtovníctva a ochrany osobných údajov.


Autor: kolektív autorov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené