Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v Civilnom sporovom poriadku

Osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. Porovnanie úpravy v CSP a OSP.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 28. 4. 2016Začiatok účinnosti nového Civilného sporového poriadku už klope na dvere. Dôvodová správa k novému kódexu sa netají tým, že najväčšími ambíciami zmenenej právnej úpravy je urýchlenie dosiahnutia exekučného titulu a zlepšenie hospodárnosti konania. Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu vytýčených cieľov by mali byť aj tzv. skrátené konania a skrátené rozhodnutia. Ide o osobitné procesné postupy upravené v prvej hlave tretej časti Civilného sporového poriadku. Skrátené konania a skrátené rozhodnutia však nie sú úplnou novinkou. Zákonodarca sa pri ich úprave z veľkej časti opieral o právnu úpravu obsiahnutú v Občianskom súdnom poriadku, ktorú sa snažil vylepšiť tak, aby efektívnejšie prispela k lepšej a hospodárnejšej vymáhateľnosti práva.

V skrátených konaniach nájdete notoricky známe inštitúty v podobe platobného rozkazu či rozsudku pre zmeškanie žalovaného. Predkladatelia novej právnej úpravy však do nového procesného sporového kódexu zaradili aj celkom nové postupy, ktoré pôvodná právna úprava nepoznala. Tento článok si kladie za cieľ podrobne zmapovať osobitné procesné postupy spočívajúce v skrátených konaniach a skrátených rozhodnutiach. Nezameriava sa pritom len na popis novej právnej úpravy, ale aj na komparáciu rozdielov oproti úprave v Občianskom súdnom poriadku a na východiská, ktoré k zakotveniu novej úpravy viedli. Poďte sa teda s nami pozrieť na to, ako si zákonodarca s úpravou skrátených rozhodnutí poradil a ako z tejto úpravy budú profitovať strany sporu.

Pre platobný rozkaz bude dôležitá najmä kvalita listinných dôkazov

Z koncepčného hľadiska zostal inštitút platobného rozkazu oproti úprave obsiahnutej v Občianskom súdnom poriadku v podstate nezmenený. Naďalej ide o procesný postup, ktorý je možné využiť v prípadoch vymáhania peňažných pohľadávok. Nová právna úprava však obsahuje aj drobné odlišnosti, ktoré nakoniec predstavujú určité sprísnenie najmä pre žalobcu, a to najmä vzhľadom na to, že zákonodarca stihol niektoré novinky plánované až pre úpravu v rámci Civilného sporového poriadku presadiť už formou nedávnych novelizácií Občianskeho súdneho poriadku.

Súd môže podľa novej právnej úpravy platobný rozkaz vydať vtedy, keď je možné bez nutnosti vyjadrenia žalovaného rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom. O uvedených skutočnostiach však súd nesmie mať pochybnosti.

Dôvodová správa k Civilnému sporovému poriadku uvádza ako jednu z noviniek povinnosť vecného odôvodnenia odporu platobného rozkazu, ktorým sa rozumie „odôvodnenie riadne“ resp. „podané s odôvodnením vo veci samej, teda so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti“. Požiadavkou vecného odôvodnenia chce zákonodarca riešiť mnohoročné aplikačné problémy, ako posudzovať odpor, ktorý je odôvodnený jednou vetou, a síce, že „žalovaný s platobným rozkazom nesúhlasí“. V tomto smere je však potrebné podotknúť, že vecné odôvodnenie odporu bolo ako obligatórna náležitosť tohto opravného prostriedku zavedené už novelou Občianskeho súdneho poriadkuZákon č. 73/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; predmetný zákon zaviedol povinnosť vecného odôvodnenia odporu proti platobnému rozkazu v ustanovení čl. I. ods. 2 a 3., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2015.

Rozsudok pre zmeškanie žalovaného

Civilný sporový poriadok sa všeobecne snaží o prenesenie väčšej zodpovednosti za výsledok sporu na strany sporu. V súvislosti s uvedeným sa javí ako logické, že zákonodarca aj v novej právnej úprave ponechal možnosť vydania tzv. kontumačného rozsudku. Ustanovenia nového procesného kódexu upravujúce rozsudok pre zmeškanie žalovaného sa od pôvodnej právnej úpravy veľmi nelíšia.

Kontumačný rozsudok proti žalovanému je možné naďalej vydať v nasledujúcich prípadoch:

1) Ak sa žalovaný nevyjadrí k žalobe;

2) Ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci.

S ohľadom na zavedenie inštitútu tzv. predbežného prejednania sporu však pribudla aj tretia možnosť, a to:

3) Ak  sa žalovaný nedostaví na predbežné prejednanie sporu.

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu je skutočnou novinkou slovenského civilného procesu. Ide o sankciu hroziacu iniciátorovi sporu, ktorý po podaní žaloby nevyvíja primeranú aktivitu smerujúcu k čo najrýchlejšiemu dosiahnutiu rozhodnutia vo veci.

Kontumačný rozsudok proti žalobcovi možno vydať:

1) Ak sa žalobca nedostaví na pojednávanie vo veci;

2) Ak sa žalobca nedostaví na predbežné prejednanie sporu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v Civilnom sporovom poriadku

V súvslosti s uvedeným článkom si môžete urobiť aj krátky test:

OTESTUJTE SA: Skrátené konania a skrátené rozhodnutia v Civilnom sporovom poriadku

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.