Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti.

Autori: JUDr. Mária Durkošová, PhD.
Dátum publikácie: 18. 1. 2016Schválené znenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vychádza z uznesenia vlády SR 191/2014 bod C.11. ku Koncepcii kapitálového trhu a je súčasne jedným z opatrení, ktorých zavedenie bolo súčasťou Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike schválenej vládou SR uznesením č. 307/2015 zo dňa 10. 6. 2015 (časť 5, riešenie III). Účelom tejto novely Obchodného zákonníka je vytvorenie novej formy obchodnej spoločnosti, ktorá ponúka komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností. Do nášho právneho poriadku zákonodarca teda zavádza novú právnu formu obchodnej spoločnosti (popri súčasných štyroch formách – v. o. s, k. s., s. r. o., a. s.) – jednoduchú spoločnosť na akcie. Predmetná novela Obchodného zákonníka nadobudne účinnosť od 1. januára 2017.

Východiskové skutočnosti

V súlade s myšlienkami tlmočenými v dôvodovej správeDôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, str. 1 – 2. Dostupná na: http://www.nrsr.sk. k schválenej novele Obchodného zákonníka účelom vytvorenia novej formy obchodnej spoločnosti, a to v podobe jednoduchej spoločnosti na akcie, je vyriešiť otázku rizikového investovania do obchodných spoločností. Príkladom takéhoto investovania sú investície do startupov ako podnikateľských iniciatív s vysokým inovačným a rastovým potenciálom, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pri rizikovom investovaní do základného imania spoločností je nevyhnutné flexibilné nastavenie vstupu, koexistencie a výstupu investora nad rámec toho, čo umožňujú v súčasnosti existujúce formy spoločností v právnom poriadku Slovenskej republiky. Nová forma obchodnej spoločnosti zabezpečuje možnosť optimálnej súčinnosti investorov a zakladateľov startupov, umožňuje flexibilné nastavenie majetkových vzťahov, vstupu investora do spoločnosti a jeho výstupu zo spoločnosti.

Bolo zavedenie nového inštitútu nutnosťou?

Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným (nízke požiadavky na základné imanie, jednoduchá štruktúra spoločnosti), ako aj akciovej spoločnosti (podiel na základnom imaní je prezentovaný akciou s určitou nominálnou hodnotou, súčet nominálnych hodnôt akcií zodpovedá základnému imaniu).

Jednoduchá spoločnosť na akcie ako nová forma kapitálovej obchodnej spoločnosti

Jednoduchá spoločnosť na akcie je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Obchodné meno spoločnosti bude musieť obsahovať označenie „jednoduchá spoločnosť na akcie“ alebo skratku „j. s. a.“.

Jednoduchá spoločnosť na akcie, oproti spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, nebude môcť byť založená za iným účelom ako na podnikanie. Ide o kapitálovú obchodnú spoločnosť povinne vytvárajúcu základné imanie.

Pozn. redakcie: diel VI Obchodného zákonníka (§§ 220h až 220zl)

Článok je uvedený v skrátenej verzii jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Schválená novela Obchodného zákonníka účinná od 1. januára 2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.