Reštrukturalizácia z daňového a účtovného hľadiska

Daňové a účtovné súvislosti procesu reštrukturalizácie z pohľadu samotného podniku v reštrukturalizácii – dlžníka a jeho veriteľov.

Autori: Ing. Mária Horváthová Ing. Peter Horniaček
Dátum publikácie: 7. 10. 2016Účtovné zobrazenie procesu reštrukturalizácie na strane samotného dlžníka a jeho veriteľov sa nevyhnutne premieta v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), ktorý upravuje proces zdanenia v priebehu reštrukturalizácie na strane dlžníka a veriteľa v nasledujúcich ustanoveniach:

Reštrukturalizácia v ZDP

Dlžník

(daňovník v reštrukturalizácii)

Veriteľ

(daňovník s pohľadávkami voči dlžníkovi v reštrukturalizácii)

§ 14 ods. 2 ZDP

zdaňovacie obdobie v reštrukturalizácii

§ 19 ods. 3 písm. f) ZDP

§ 20 ods. 10 až 12 ZDP

tvorba daňovo
uznaných opravných položiek

§ 13 ods. 1 písm. d) ZDP

oslobodenie príjmov (výnosov) z odpisu záväzkov

§ 19 ods. 3 písm. h) ZDP

§ 21 ods. 2 písm. k) ZDP

postúpenie
pohľadávky

§ 17 ods. 27 a 32 ZDP

úprava základu dane o sumu neuhradených záväzkov

§ 19 ods. 2 písm. h) ZDP

daňovo uznaný
odpis pohľadávok

Novela ZDP č. 253/2015 Z. z., ktorá bola v roku 2015 prijatá spolu s inými 12 novelami ZDP, priniesla aj niektoré úpravy v zdanení u daňovníka v reštrukturalizácii.

POZNÁMKA

Tieto úpravy je však potrebné vnímať v kontexte so zmenami v pravidlách reštrukturalizačného konania, ktoré boli v zákone o konkurze a reštrukturalizácii prijaté novelou č. 87/2015 Z. z. s účinnosťou od 29. 4. 2015.

Reštrukturalizácia v zákone o dani z príjmov z pohľadu dlžníka

Zdaňovacie obdobie daňovníka v reštrukturalizácii – dlžníka

Povolenie reštrukturalizácie nemá vplyv na zmenu zdaňovacieho obdobia u daňovníka. Po povolení reštrukturalizácie pokračuje daňovník v už začatom zdaňovacom období a bez ohľadu na trvanie reštrukturalizácie je zdaňovacím obdobím vždy kalendárny rok [§ 2 písm. l) ZDP] alebo hospodársky rok [§ 3 ods. 4 zákona o účtovníctve]. Uvedené je premietnuté v § 14 ods. 2 ZDP, podľa ktorého, ak daňovníkovi bola povolená reštrukturalizácia, nedochádza z tohto dôvodu k zmene zdaňovacieho obdobia ku dňu povolenia reštrukturalizácie alebo počas reštrukturalizácie. Daňovník, ktorému bola povolená reštrukturalizácia, tak na rozdiel od daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, nemusí ku dňu povolenia reštrukturalizácie, resp. k predchádzajúcemu dňu ukončiť zdaňovacie obdobie, vyčísliť základ dane a podať daňové priznanie, ale pokračuje v už začatom zdaňovacom období.

Oslobodenie príjmov z odpisu záväzkov v reštrukturalizácii

Novelou ZDP č. 235/2015 Z. z. bol § 13 ods. 1 písm. d) ZDP doplnený o poznámku pod čiarou k odkazu 38a, čím sa prostredníctvom odvolania na § 153 a § 155a zákona o konkurze a reštrukturalizácii spresňuje, že u dlžníka v reštrukturalizácii síce ostáva odpis záväzkov účtovaný na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti stále oslobodený od dane, ale spresnilo sa, že oslobodenie sa uplatňuje už v zdaňovacom období potvrdenia RP súdom.

Ide o odpis všetkých záväzkov, t. j. aj tých, ktoré neboli veriteľmi riadne a včas prihlásené do reštrukturalizácie, a preto neboli zahrnuté v RP.

Úprava základu dane o sumu neuhradených záväzkov

Do 31. 12. 2015 sa podľa § 17 ods. 27 ZDP výnimka z povinnosti zvýšenia základu dane o neuhradené záväzky nevzťahovala na daňovníka v reštrukturalizácii. Taktiež § 17 ods. 32 ZDPneobsahoval spätnú úpravu základu dane pre daňovníka v konkurze a reštrukturalizácii, t. j. úpravu zníženia základu dane o tie záväzky, o ktoré bol základ dane zvýšený pred povolením reštrukturalizácie.

Od 1. 1. 2016 sa podľa doplneného § 17 ods. 32 písm. c) ZDP základ dane zníži o záväzky, ktoré zvyšovali základ dane u daňovníka v reštrukturalizácii, a to v zdaňovacom období potvrdenia RP súdom.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články v nasledujúcom členení:

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.