Pozemkové spoločenstvá v roku 2018

Zdaňovanie príjmov spoločenstva, povinnosť používať ERP a VRP, legitimita nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločnej nehnuteľnosti, zmeny od 1. júla 2018.

Autori: Ing. Marta Boráková
Dátum publikácie: 24. 8. 2018Hospodárenie v pozemkovom spoločenstve a vlastníctvo je špecifické pre podielnikov, fyzické osoby. V praxi sa stretávame aj s pojmom urbariát alebo urbár, v zmysle platných právnych predpisov však ide o pozemkové spoločenstvo. Pod pojmom urbár rozumieme súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov, osôb, ktoré sú združené v pozemkovom spoločenstve. Urbárska pôda sa väčšinou nachádza v extraviláne a ide spravidla o pasienky a lesy, ktoré v minulosti slúžili obyvateľom dediny.

Legislatívne a právne hľadisko

Spôsob a podmienky hospodárenia v lesoch v minulosti upravoval zákon č. 181/1995 Z. z., v súčasnosti je platný zákon č. 97/2013 Z. z.

Zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemko­vých spoločenstvách v znení neskorších zmien a doplnkov ku dňu 30. 6. 2014 pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity založené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. zanikli.

Z právneho hľadiska je toto vlastníctvo osobitný druh podielového spoluvlastníctva.

Odlišnosť tohto druhu spoluvlastníctva spočíva v tom, že predmetom vlastníctva nie je jeden identický, konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú „spoločnú nehnuteľnosť.“

To znamená, že aj keď urbár tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú teda spoločný právny režim. Urbárnik (vlastník podielu na urbárskej pôde) nemôže predať svoj podiel k jednému pozemku, ale môže previesť podiel na „spoločnej nehnuteľnosti“, teda na všetkých pozemkoch tvoriacich urbár.

Z tohto hľadiska sa hovorí o nedeliteľnosti urbára, ktorá je ukotvená aj v zákone o pozemkových spoločenstvách. V katastri nehnuteľností sa táto nedeliteľnosť prejavuje tým, že na všetkých „urbárskych“ listoch vlastníctva má každý zo spoluvlastníkov rovnaký podiel.

 

Spôsob zdanenia príjmov u PS

Pri vyčíslení daňovej povinnosti dane z príjmov u pozemkového spoločenstva, ktoré je právnickou osobou, sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva. Preto je potrebné vykonať pred zostavením daňového priznania kompletnú kontrolu účtovníc­tva. Výsledok hospodárenia sa v podvojnom účtovníctve vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov, ktoré sa vzťahujú k účtovnému obdobiu bez ohľadu na deň úhrady.

Ak je výsledok hospodárenia kladný – ide o zisk, riadok 100 sa označí znamienkom plus. Ak je výsledok hospodárenia strata, riadok 100 sa označí znamienkom mínus. Ďalej sa tento výsledok hospodárenia upravuje o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky podľa zákona o dani z príjmov. Povinná príloha k daňovému priznaniu je účtovná závierka, t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát aj poznámky.

Upozornenie!

Ak dostane vyplatený podiel na zisku od pozemkového spoločenstva fyzická osoba, ktorá je rezidentom Slovenskej republiky od pozemkového spoločenstva na území Slovenskej republiky, daň sa vyberá zrážkou vo výške 7 %. T. j. pozemkové spoločenstvo vyplatí podielnikovi príjem znížený o sumu zrazenej dane.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

Dňa 14. marca 2018 bol v NR SR schválený zákon č. 110/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách vstúpila do platnosti od 1. 7. 2018.

V zákone sa aplikujú skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Snahou zákona je riešiť dlhodobé problematické otázky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva, ktorou je spoločná nehnuteľnosť a jej obhospodarovanie pozemkovým spoločenstvom, ktoré pretrvávajú v našom právnom poriadku ešte z čias feudalizmu.

Zmenou zákona sa rozširujú nové mož­nosti ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, najmä vytváraním a posilňovaním usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom.

Najdôležitejšou zmenou zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti, pričom je aj naďalej platný princíp nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva (výnimka je možná len pri pozemkových úpravách).

Zákonom bola zavedená možnosť spoločenstva nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti, maximálne do limitu 49 % podielu. Uvedený postup musí byť odsúhlasený spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti.

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.