Prvé rozhodnutia veľkého senátu

Podľa úpravy Civilného sporového poriadku, ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu. V uznesení o postúpení veci odôvodní svoj odlišný právny názor. Najvyšší súd zverejnil dve rozhodnutia veľkého senátu.

Dátum publikácie: 12. 6. 2017Veľký senát: K porušeniu zákazu nehnuteľnosť predať, ktorý bol nariadený predbežným opatrením

Veľký senát, ktorého zloženie a kompetencie upravuje § 48 CSP vydal  v súlade  § 48 ods. 3 veta prvá CSP  uznesenie  sp. zn. 1 VCdo 1/2017, v ktorom vyjadril právny názor vo veci porušenia zákazu predať nehnuteľnosť, ktorý bol nariadený predbežným opatrením.  Tento právny názor je pre senáty najvyššieho súdu záväzný.

 

K porušeniu zákazu nehnuteľnosť predať, ktorý bol nariadený predbežným opatrením vydaným v občianskom súdnom konaní, dochádza už v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy, nie až zmenou vlastníctva nehnuteľnosti.

 

 Celé znenie rozhodnutia: 1 VCdo 1/2017

Veľký senát: Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP a § 421 CSP

Veľký senát, ktorého zloženie a kompetencie upravuje § 48 CSP vydal  v súlade  § 48 ods. 3 veta prvá CSP  uznesenie  sp. zn. 1 VCdo 2/2017, v ktorom vyjadril právny názor vo veci kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP a § 421 CSP. Tento právny názor je pre senáty najvyššieho súdu záväzný.

 

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania v zmysle § 420 CSP a § 421 CSP je neprípustná.

Ak sú v dovolaní súbežne uplatnené dôvody prípustnosti podľa oboch uvedených ustanovení, dovolací súd sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí len na posúdenie prípustnosti dovolania z hľadiska § 420 CSP.

Ak sú v dovolaní uplatnené viaceré vady zmätočnosti uvedené v § 420 písm. a/ až f/ CSP, dovolací súd sa pri skúmaní prípustnosti dovolania obmedzí výlučne na skúmanie prípustnosti dovolania z hľadiska existencie tej procesnej vady zmätočnosti, ktorá je v tomto ustanovení uvedená na prednejšom mieste.Celé znenie rozhodnutia: 1 VCdo 2/2017

 

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.