Prísnejšie povinnosti konateľov

Rozšírenie zodpovednosti aj bývalých štatutárov, hrozba diskvalifikácie, nový trestný čin nekalej likvidácie.

Autori: JUDr. Ondrej Beracka
Dátum publikácie: 2. 1. 2018Prísnejšia osobná zodpovednosť

Zavádza sa osobná zodpovednosť štatutára (aj členov štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátora dlžníka a zákonný zástupca dlžníka) za škodu, ktorú spôsobia veriteľom porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas.
Právoplatný rozsudok súdu o uložení náhrady takejto škody znamená diskvalifikáciu štatutárneho orgánu.

(Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, nový § 11a, od 1. 1. 2018)

Diskvalifikácia pri odopretí súčinnosti

Hrozba diskvalifikácie štatutárneho orgánu aj v prípade odopierania súčinnosti exekútorovi alebo správcovi konkurznej podstaty; štatutárny orgán tak počas troch rokov nebude môcť byť štatutárnym orgánom v žiadnej obchodnej spoločnosti ani družstve.

(Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, § 74 nový odsek 6, od 1. 1. 2018)

Trestný čin nepodaním návrhu na konkurz včas

Nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas bude aj trestným činom marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania.

[Trestný zákon, nové znenie § 242 ods. 1 písm. a), od 8. 11. 2017]

Zodpovednosť osôb riadiacich firmu prostredníctvom tzv. bieleho koňa

Zavedenie inštitútu tzv. faktického (tieňového) štatutárneho orgánu stanovením pravidla, že aj osoba, ktorá má „firmu napísanú na niekoho iného“, má rovnaké povinnosti a zodpovednosť ako táto formálne nasadená osoba.

(Obchodný zákonník, § 66 nový odsek 7, účinný od 1. 1. 2018)

Hrozba posúdenia konania ako trestného činu nekalej likvidácie

Zavedenie novej skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie ako jedného z opatrení boja proti tzv. bielym koňom; trestne stíhaný môže byť ten, kto sa stane tzv. bielym koňom, ako aj tí, ktorí prevádzajú svoju účasť v obchodnej spoločnosti a družstve na tzv. bieleho koňa, alebo tí, ktorí tieto úkony sprostredkúvajú; trestná sadzba v prípade týchto tzv. bielych koní pri kvalifikovaných skutkových podstatách môže byť uložená až na obdobie 15 rokov.

(Trestný zákon, nový § 251b, od 8. 11. 2017)

Prísnejšie povinnosti aj pre bývalých konateľov

1. Podať návrh na zrušenie spoločnosti bývalým štatutárnym orgánom.

(Obchodný zákonník, § 66 ods. 3, od 1. 1. 2018)

2. Poskytovať primeranú súčinnosť bývalým štatutárnym orgánom.

(Obchodný zákonník, § 66 ods. 5, od 1. 1. 2018)

Zmena pravidiel pri zakladaní spoločnosti

1. Nová povinnosť doložiť k zápisu aj úradne osvedčiť podpisový vzor štatutárneho orgánu, platí aj pre podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

[Zákon o obchodnom registri § 3 ods. 1 písm. e), § 3 ods. 2 písm. f), od 1. 1. 2018]


2. Úprava povinnosti predkladať potvrdenie od správcu dane pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným iba vo vzťahu k osobám, ktoré budú vedené v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

(Obchodný zákonník, nové znenie § 105b ods. 1, od 1. 9. 2018)

Viac informácií k zmenám v týkajúcich sa povinností zavedených novelou Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z. nájdete v našich príspevkoch:

Prísnejšie povinnosti konateľov od 1. januára 2018

15 najdôležitejších noviniek v Obchodnom zákonníku od 1. 1.2018

Novela Obchodného zákonníka – zmeny pre rok 2018 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.