Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 

Autori: JUDr. Robert Gogola
Dátum publikácie: 21. 7. 2015Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“), zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. Chce taktiež v súvislosti s rekodifikáciou predpisov v oblasti súdneho konania zosúladiť procesy a terminológiu zákona o pohľadávkach štátu so Správnym súdnym poriadkom, novým kódexom účinným od 1. 7. 2016 a odstrániť výkladové nejasnosti a aplikačné problémy.

Uvedený návrh zákona bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 7. 7. 2015, pričom účinnosť by mal nadobudnúť 31. 12. 2015 okrem dvoch bodov, ktorých účinnosť je prispôsobená novému Správnemu súdnemu poriadku, teda 1. 7. 2016.

Rozšírenie definície verejnej pohľadávky štátu

Pohľadávky štátu sa delia na súkromné a verejné. V bode č. 1 návrhu zákona sa rozširuje definícia verejnej pohľadávky. V súčasnosti je verejnou pohľadávkou štátu právo štátu na peňažné plnenie, ktoré vzniklo rozhodnutím v správnom konaní. Podľa návrhu zákona sa rozširuje o pohľadávky vzniknuté aj v obdobnom konaní. Obdobným konaním je konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ale nevzťahuje sa na neho správny poriadok. Takýmto konaním je napríklad konanie, v rámci ktorého vznikajú pohľadávky štátu pri výkone trestu podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Alternatívna podmienka neuplatnenia príslušenstva pohľadávky

Správca pohľadávky nie je v zmysle návrhu povinný uplatniť a vyúčtovať príslušenstvo pohľadávky, ak príslušenstvo pohľadávky štátu nepresiahne 20 eur (teraz platí podmienka, ak pohľadávka štátu nepresiahne 50 eur). Novela tak zavádza alternatívnu podmienku – buď bude splnená prvá podmienka (pohľadávka štátu nepresiahne 50 eur), alebo druhá (príslušenstvo pohľadávky štátu nepresiahne 20 eur). V takom prípade správca príslušenstvo pohľadávky neuplatní a nezaúčtuje. V praxi je to vítané najmä z dôvodu administratívnej náročnosti a vysokých nákladov, ktoré často prevyšujú sumu pohľadávky, resp. jej príslušenstva.

Vypustenie ustanovenia o zániku pohľadávky štátu riadnym a včasným splnením reštrukturalizačného plánu

Prijatím novely Obchodného zákonníka (87/2015 Z. z.) sa zaviedla úprava, podľa ktorej pohľadávka uplatnená v reštrukturalizačnom konaní nezaniká, resp. sa mení na majetkové právo, ktoré sa môže následne uplatňovať súdnou cestou. Z tohto dôvodu je potrebné uvedené upraviť aj v návrhu zákona.

Dopĺňa sa taxatívny výpočet pohľadávok štátu, ktoré správca nemusí konsolidovať

Navrhuje sa doplniť taxatívny výpočet pohľadávok, ktoré nemusí správca konsolidovať (§ 14 ods. 1). Konkrétne Ide o verejné pohľadávky štátu vzniknuté na základe rozhodnutí v správnom alebo obdobnom konaní, ktoré môžu byť predmetom súdneho prieskumu v rámci správneho súdnictva alebo predmetom sťažnosti na Ústavnom súde SR. Správca nie je povinný tieto pohľadávky konsolidovať do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti rozhodnutiu, na základe ktorého pohľadávka vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na príslušný súd alebo sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu alebo Ústavného súdu Slovenskej republiky, ak bol podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia, na základe ktorého pohľadávka vznikla.

Takáto úprava zabráni tomu, aby v prípade, ak v predmetnom konaní príslušný súd napadnuté rozhodnutie zruší, čím spôsobí zánik pohľadávky a dlžník uhradí pohľadávku štátu poverenej osobe pri jej konsolidácii, správca pohľadávky nebol povinný vrátiť dlžníkovi celú zaplatenú sumu, ktorá bude po konsolidácii vyššia ako príjem z konsolidácie, ktorý správca dostal.

V praxi sa ďalej môžu vyskytnúť aj iné zložité trojstranné právne vzťahy medzi napr. správcom a poverenou osobou, ktorá pohľadávku vymáha a má k dispozícii doklady o pohľadávke štátu, ak by súd pohľadávku v konaní spochybnil.

Právo správcu vykonať úkony potrebné na uplatnenie pohľadávky

Návrh zákona zavádza právo správcu počas trojmesačnej lehoty (po lehote splatnosti dlhu), v rámci ktorej je povinný požiadať poverenú osobu o uzavretie zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu, vykonať niektoré úkony (napr. dohodu o splátkach) pri nakladaní s pohľadávkou štátu. V súčasnosti to nie je možné, pričom v niektorých prípadoch by sa tak možno zabránilo, aby do konsolidácie vstupovali pohľadávky štátu, ktorých vymáhanie poverenou osobou nie je dôvodné, napr. ide o spornú pohľadávku štátu, alebo vymáhanie pohľadávky štátu je evidentne neúčinné. Ďalej sa navrhuje:

  • aby bol správca oprávnený rozhodnúť o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, aj keď bol začatý konkurz, reštrukturalizácia alebo likvidácia, prípadne dedičské konanie,
  • zmena účastníka v príslušnom konaní na základe zákona. Ak zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu nadobudne účinnosť počas prebiehajúceho konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie, dedičského konania, exekúcie alebo dobrovoľnej dražby, ktorou sa vymáha alebo uplatňuje pohľadávka štátu, poverená osoba sa stáva účastníkom tohto konania,
  • úprava odmeny poverenej osoby,
  • aby náklady na uplatňovanie a vymáhanie pohľadávok štátu znášala poverená osoba len v prípade, že povinnosť ich úhrady vznikla počas trvania zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu; náklady na vymáhanie pohľadávky štátu, napr. trovy konania, ktoré sa stali splatnými ešte pred konsolidáciou pohľadávky štátu, bude znášať správca,
  • rozšíriť sankcie za nedodržiavanie tohto zákona o nové skutkové podstaty,
  • predĺžiť lehotu na postúpenie pohľadávky poverenej osobe a zároveň sa rozširuje taxatívny výpočet pohľadávok štátu, ktoré nemusia byť predmetom postúpenia,
  • spresniť oprávnenia a povinnosti správcu do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky štátu.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu
  • 87/2015 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.