Pripravuje sa nový zákon z dielne ministerstva hospodárstva - Spotrebiteľský zákonník

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.

Dátum publikácie: 2. 11. 2016Na jednom mieste tak budú upravené jednak súkromnoprávne normy chrániace spotrebiteľa, ktoré sú v súčasnosti prevažne súčasťou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ale aj verejnoprávne ustanovenia obsiahnuté v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Spotrebiteľský zákonník bude zároveň integrovať aj niektoré ďalšie spotrebiteľské predpisy, aby sa tak odstránila roztrieštenosť, neprehľadnosť a nejednotnosť súčasnej právnej úpravy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Spotrebiteľský zákonník má mať charakter moderného právneho predpisu, ktorý jasnou, zrozumiteľnou a transparentnou úpravou práv a povinností spotrebiteľov, obchodníkov a ďalších hospodárskych subjektov prispeje k zvýšeniu ich právnej istoty a k jednotnej aplikácii právnych noriem. Cieľom je vytvorenie vyváženej právnej úpravy, ktorá na jednej strane zaistí vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, nebude však nadmerným regulačným zaťažením vytvárať prekážky pre rozvoj podnikateľského prostredia a inovácie.

Návrh legislatívneho zámeru rámcovo vymedzuje predpokladaný obsah Spotrebiteľského zákonníka. Normatívnemu textu budú predchádzať základné zásady, na ktoré nadviažu všeobecné ustanovenia  upravujúce práva a povinnosti verejnoprávneho charakteru. Nasledovať bude právna úprava spotrebiteľských zmlúv vrátane zodpovednosti za vady a reklamačného konania. Spotrebiteľský zákonník bude obsahovať aj úpravu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a presadzovania práv spotrebiteľov. Nebude v ňom chýbať ani pôsobnosť orgánov verejnej správy a právna úprava dohľadu a sankcií.

zdroj: slov-lex.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.