Pripravuje sa novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 3. 11. 2021 predložený návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Dátum publikácie: 10. 11. 2021Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. marca 2019 a nadviazal na poznatky, ktoré vyplynuli z praxe zákona č. 307/2014 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23.októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie. Návrh zároveň spresňuje a doplňuje niektoré ustanovenia z dôvodov, ktoré vyplynuli z praktickej aplikácie zákona.

Primárnym cieľom tohto zákona je najmä posilnenie presadzovania práva a právom chránených záujmov oznamovateľov kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a podpora postihovania protispoločenskej činnosti za účasti verejnosti.

Medzi najvýznamnejšie zmeny zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorými sa sleduje naplnenie vyššie uvedeného cieľa, patria:

1. rozšírenie poskytovania ochrany osobám nahlasujúcim porušenia práva Únie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti aktov Únie týkajúcich sa oblastí verejného obstarávania, finančných služieb, produktov a trhov a predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu; bezpečnosti a zhody výrobkov; bezpečnosti dopravy; ochrany životného prostredia; ochrany pred žiarením a jadrovej bezpečnosti; bezpečnosti potravín a krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat; verejného zdravia; ochrany spotrebiteľov; ochrany súkromia a osobných údajov a bezpečnosti sietí a informačných systémov,

2. rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá pri zákonom vymedzených dôvodoch zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti,

3. rozšírenie poskytovania ochrany osobe, ktorá podala oznámenie anonymne a ktorej totožnosť bola následne odhalená,

4. rozšírenie definície oznamovateľa,

5. rozšírenie definície pracovnoprávneho vzťahu,

6. povinnosť príslušných orgánov vydať oznamovateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia,

7. rozšírenie povinností zamestnávateľa,

8. rozšírenie povinností Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti,

9. vymedzenie rozsahu povinných údajov, ktoré sú príslušné orgány verejnej moci povinné sprístupniť,

10. rozšírenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť aj o totožnosti osoby, voči ktorej oznámenie smeruje.

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. mája 2022 vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.

 

LP: LP/2021/637


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.