Pripravovaná novela zákona o strelných zbraniach

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 30. 11. 2018


Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

Z dôvodu prijatia smernice, ako aj prijatia vykonávacieho Nariadenia komisie (EÚ) 2018/337 z 5. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2403, ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu bolo potrebné navrhnúť legislatívne zmeny v zákone o strelných zbraniach a strelive.

Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane.

Na základe prijatej smernice sa medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane zaraďujú ďalšie druhy zbraní, ktoré sú podľa súčasného znenia zákona zaradené v nižších kategóriách. Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda zbrane s 10, resp. 20 nábojmi.

Zavádza sa elektronizácia v rámci podnikateľského prostredia. Za týmto účelom sa navrhuje on-line prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom elektronických služieb pre občanov a podnikateľov na úseku zbraní a streliva, ktorý zabezpečí oprávneným subjektom prístup do informačného systému, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, ktoré sú potrebné na ich evidenciu.

Na základe požiadavky smernice, aby sa preskúmavali podmienky na udelenie výnimky a povolenia na držbu zbraní v intervaloch nepresahujúcich 5 rokov, sa skracuje doba platnosti zbrojného preukazu z 10 rokov na 5 rokov a doba platnosti zbrojnej licencie z neurčitej doby tiež na 5 rokov.

Na základe smernice sa zavádza povinné označovanie strelných zbraní vrátane ich hlavných častí jedinečným spôsobom, a to z dôvodu zvýšenej potreby rýchlej identifikácie všetkých strelných zbraní a uľahčenia kontroly ich pohybu.

Autor: redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené