Pripravovaná novela Daňového poriadku

Ministerstvo financií SR dňa 27. 4. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh novely zákona o správe daní.

Autori: Ministerstvo financií SR
Dátum publikácie: 28. 4. 2021Primárnym cieľom predkladaného návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmena sa navrhuje v hodnotení daňových subjektov, tzv. indexe daňovej spoľahlivosti. Z neverejnej formy hodnotenia sa navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Na skvalitnenie výberu daní a očistenie podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie – diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

Úpravou zákona o dani z príjmov sa za účelom podpory podnikateľského prostredia zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých sa zavádza bonus - znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku.

Úpravou zákona o dani z pridanej hodnoty sa ustanoví povinnosť platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov.

S uvedenou oznamovacou povinnosťou úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň. To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak nastane skutočnosť, že protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 15. novembra 2021, okrem vybraných bodov, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2022.

zdroj: LP/2021/158


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.