Princíp najlepšieho záujmu dieťaťa

Zmeny v zákone o rodine od  1. 1. 2016.

Autori: JUDr. Róbert Bános
Dátum publikácie: 2. 10. 2015V zákone o rodine od 1. 1. 2016 sa najmä rozširujú základné zásady rodinného práva, uvádzajú kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa, sprísňujú sa podmienky na umiestnenie v ústavnej starostlivosti, zdôrazňuje prioritné postavenie náhradnej osobnej starostlivosti. Za zmienku stojí i úprava styku starých rodičov a iných blízkych osôb s dieťaťom nezosobášených rodičov či opätovne revidovaná možnosť zapretia otcovstva manželom matky dieťaťa.

Výsledkom snahy riešiť problémy nahromadené rokmi praktického používania rodinnoprávneho kódexu prijatého ešte v roku 2005 bol koncom júna schválený zákon č. 175/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého hlavným cieľom bolo v čase úpadku tradičných hodnôt a nárastu  rozvodovosti, mimomanželských detí a medzinárodných únosov zlepšenie podmienok ochrany detí a zvýšenie významu stabilného prostredia rodiny tvorenej otcom a matkou. 

Prirodzené a harmonické rodinné prostredie – to je otec a matka

Novela zákona predovšetkým ustálila ako najvhodnejšie prostredie pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa prostredie rodiny tvorené otcom a matkou dieťaťa. Uvedené má primárne vyjadrovať presvedčenie spoločnosti, že príslušné orgány a inštitúcie, ktoré sa môžu svojimi rozhodnutiami dotýkať dieťaťa a jeho práv, sú povinné rešpektovať základné právo dieťaťa, samozrejme vzhľadom na okolnosti konkrétnej situácie, a to vyrastať od narodenia v prirodzenom rodinnom prostredí. Tým sa zdôrazňuje význam rodičov dieťaťa pre jeho všestranný a harmonický vývin.

Na druhej strane môže predmetná definícia v aktuálnej podobe vyznievať diskriminačne voči iným, v zmysle uvedeného neúplným formám rodiny, kedy jeden z rodičov dieťaťa chýba. K takejto absencii však môže dôjsť z rôznych dôvodov, napr. jeden z rodičov zomrel, nie je známy, došlo k rozvodu rodičov dieťaťa v dôsledku alkoholizmu otca dieťaťa, resp. kvôli jeho násilníckym sklonom. Napriek občasnej vhodnosti takéhoto usporiadania rodín, najmä z pohľadu najlepšieho záujmu dieťaťa, môžu byť takéto rodiny oproti ostatným podobám základnej bunky spoločnosti (napr. osamelá matka s dieťaťom) diskriminované rozhodovacou praxou súdov, a to pre nedostatok výkladu uvedenej zásady, ktorá tak môže ovplyvniť konečné rozhodnutia pri rozvodoch rodičov maloletého dieťaťa a následnú snahu sudcov o silené zachovanie vo veľkej väčšine prípadov rozvráteného  manželstva.

Rovnako tak sa v rámci základných zásad deklaruje princíp, podľa ktorého rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom a obaja nositelia rodičových práv a povinností, teda matka i otec, sú si navzájom vo svojich rodičovských právach a povinnostiach rovnocenní, a teda nijaký druh diskriminácie v tejto oblasti nie je akceptovateľný.

Základné piliere najlepšieho záujmu dieťaťa

Najväčšiu pozornosť si spomedzi všetkých základných zásad vyslúžil novozavedený Čl. 5. Napriek tomu, že na záujem dieťaťa odkazuje niekoľko ustanovení normatívnej časti zákona o rodine (napr. § 23, § 24, § 44, § 54, § 59), ako i ustanovenia osobitných predpisov (napr. zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, nový zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.), tento pojem nebol doposiaľ definovaný a neboli stanovené ani jeho určujúce kritériá.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v produkte Odborné články:

Novela zákona o rodine sľubuje stabilné rodinné prostredie a zlepšenie podmienok ochrany detí

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.