Prezident SR Andrej Kiska podpísal nový zákon o odpadoch

Najväčšou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

Autori: Mgr. Matej Zvrškovec
Dátum publikácie: 9. 4. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 


Prezident dňa 8. 4. 2015 podpísal nový zákon o odpadoch s výhradami. 


V zákone o odpadoch prezident upozorňuje na viacero nejasných ustanovení, ktoré môžu predstavovať niekoľko rizík pre hospodársku súťaž na relevantnom trhu.

  • súťaž medzi organizáciami zodpovednosti výrobcov sa bude do veľkej miery odohrávať na úrovni obcí, nie na úrovni výrobcov, keďže zabezpečenie dostatočného počtu zmlúv na pokrytie súhrnného zberového podielu výrobcov, ktorých zastupuje, bude pre organizácie rozhodujúcou podmienkou získania a udržania autorizácie, získanie zo zákona exkluzívnej zmluvy s obcou jednou organizáciu negatívne ovplyvňuje schopnosť konkurenčnej organizácie zmluvne zabezpečiť dostatočný objem zberu, čo môže obmedzovať reálnu súťaž na relevantnom trhu,
  • ustanovenie princípu „jedna obec - jedna zmluva“ je potrebné vykladať v spojitosti s § 135 ods. 13 zákona, ako aj so skutočnosťou, že podľa verejne dostupných údajov na relevantnom trhu pôsobí súťažiteľ, ktorý má zmluvy uvedené v citovanom paragrafe uzavreté s viac ako 1 500 obcami a mestami. Aj napriek tomu, že zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov sú zmluvné strany oprávnené písomne vypovedať aj z dôvodu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dáva zákon tomuto jednému súťažiteľovi faktickú výhodu oproti ostatným organizáciám zodpovednosti výrobcov a môže viesť k vzniku subjektu s dominantným postavením na relevantnom trhu,
  • po počiatočnom rozdelení relevantného trhu medzi organizácie zodpovednosti výrobcov môže princíp „jedna obec - jedna zmluva“ predstavovať natoľko závažnú bariéru, že možnosť prípadného vstupu nového subjektu na trh bude obmedzená, rovnako ako reálna vzájomná súťaž existujúcich subjektov.

K dôvodovej správe k návrhu nového zákona o odpadoch


Cieľom predloženia návrhu zákona je úprava existujúcich a nastavenie nových pravidiel v odpadovom hospodárstve pre vytvorenie štandardných podmienok (z pohľadu rozvinutých krajín Európskej únie) pre uskutočňovanie zmien v prostredí, umožňujúcich rozvoj a realizáciu aktivít v odpadovom hospodárstve a súčasne vytvorenie podmienok pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie.

Predloženým  návrhom zákona sa sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, úprava a zameranosť  na  predchádzanie vzniku odpadu, minimalizácia negatívnych vplyvov vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a jej  premietnutie na komunálnu úroveň.  

Návrh zákona obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového hospodárstva.

Najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Celý systém zabezpečenia povinností výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už individuálne alebo  kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).

Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov. Zavádza sa povinnosť autorizácie týchto organizácií, pričom autorizáciu bude udeľovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom je najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácií. Obdobný druh autorizácie bude Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky udeľovať aj výrobcom, ktorí si plnia svoje povinnosti individuálne.  Návrhom zákona sa vytvárajú aj podmienky pre vznik koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov.

Treťou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené  zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

Prílohy

Súvisiace dôvodové správy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.