Prevod obchodného podielu

Zmeny k 1. 9. 2018 - nové prípady pre zákaz prevodu, zjednodušenie pri spoločníkoch neevidovaných v zozname daňových dlžníkov.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 6. 8. 2018tt_kolacovy-graf.jpg

Od 1. 9. 2018 spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. 

Okrem právneho posúdenia a realizácie prevodu obchodného podielu je pre zmluvné strany nevyhnutné aj posúdenie z pohľadu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá má obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku

Fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, môže nadobudnutý obchodný podiel zaradiť do svojho obchodného majetku a účtovať o ňom v súlade s § 6 ods. 7 postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo v knihe dlhodobého finančného majetku.

Obstaranie obchodného podielu podľa § 13 ods. 5 postupov účtovania v JÚ účtuje:

  • v knihe dlhodobého finančného majetku ako nadobudnutie podielu v obstarávacej cene,
  • v peňažnom denníku ako výdavok nezahrnovaný do základu dane, čo je v súlade s § 19 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorého obstarávacia cena obchodného podielu je daňovým výdavkom až pri predaji obchodného podielu.

Pri obstaraní sa obchodné podiely oceňujú obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o účtovníctve. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa obchodné podiely v súlade s § 24 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve oceňujú reálnou hodnotou postupom podľa § 27 zákona o účtovníctve. Ak sa na ocenenie použije metóda vlastného imania, postupuje sa tak, že podiel na základnom imaní, ktorý je pri obstaraní ocenený obstarávacou cenou, sa pri ocenení ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, upraví na hodnotu zodpovedajúcu miere účasti podnikateľa na vlastnom imaní spoločnosti, v ktorej má podiel na základnom imaní.

Zmena v ocenení sa účtuje ako zvýšenie alebo zníženie hodnoty podielu v knihe dlhodobého finančného majetku.

 

Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku

 

 

Ak je spoločníkom fyzická osoba, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodom majetku, t. j. nevykonáva podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo vykonáva podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ale o obchodnom podiele vo svojom účtovníctve neúčtuje, pretože ho nemá zaradený do obchodného majetku, príjem z predaja obchodného podielu je považovaný za tzv. ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Príjem z predaja obchodného podielu sa v súlade s § 8 ods. 4 ZDP zahrnie do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa prijal.

Fyzická osoba si môže podľa § 8 ods. 7 ZDP ako daňovo uznaný výdavok uplatniť hodnotu vkladu alebo obstarávacej ceny obchodného podielu, a to podľa § 8 ods. 2 ZDP najviac do výšky príjmu z predaja, čo znamená, že:

  • výdavky na vklad do spoločnosti alebo výdavky na obstaranie obchodného podielu sa uplatňujú až v čase dosiahnutia príjmu z jeho predaja,
  • z predaja obchodného podielu nemôže vzniknúť strata.

Príspevok je skrátený, celé znenie príspevku nájdete: 
1. Určenie výšky obchodného podielu
2. Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá nemá obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku
3. Predaj obchodného podielu u fyzickej osoby, ktorá má obchodný podiel zahrnutý v obchodnom majetku
4. Predaj obchodného podielu u právnickej osoby

 Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.