Premlčanie nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

Otázka dĺžky premlčacej doby nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov rezonuje v slovenských právnych kruhoch už dlhší čas. Napriek tomu však prax stále nedospela k jednoznačnému záveru, či sa premlčacia doba riadi obchodnoprávnou alebo občianskoprávnou úpravou.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 14. 10. 2015Otázka dĺžky premlčacej doby nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov sa v poslednej dobe intenzívne rieši najmä preto, že odpoveď sa netýka len úzkeho kruhu ľudí, ale širokej verejnosti. Historickým dôvodom tohto stavu je skutočnosť, že mnoho bežných ľudí získalo cenné papiere v priebehu tzv. kupónovej privatizácie. Vzhľadom na to, že značná časť získaných cenných papierov bola z hľadiska výnosu v podstate bezcenná, stratili majitelia cenných papierov časom povedomie o tom, že nejaké cenné papiere vlastnia. Po novelizáciách sa právna úprava evidencie cenných papierov ustálila a účet majiteľa cenných papierov vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej len „Centrálny depozitár“); za vedenie účtu mu podľa ustanovenia § 99 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) náleží odplata, ktorú začal Centrálny depozitár od jednotlivých majiteľov, pre ktorých účty vedie, vymáhať až v priebehu posledných rokov.

Zákon o cenných papieroch dĺžku premlčacej doby nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov výslovne neupravuje; v zákone zároveň chýba odkaz, ktorý by adresátov právnej normy jednoznačne nasmeroval na príslušný subsidiárny právny predpis, ktorým by sa problematika premlčania spravovala. Keďže v mnohých prípadoch Centrálny depozitár požaduje odplatu za dlhšie obdobie než tri roky spätne od podania žaloby, bolo len otázkou času, kedy dlžníci zvolia obranu, podľa ktorej sa nárok na odplatu premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“). Súdy boli preto logicky postavené pred vyriešenie otázky, či sa na premlčanie právneho nároku bude aplikovať úprava Občianskeho zákonníka alebo úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“). Pre úplnosť dodajme, že zatiaľ čo podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka je dĺžka premlčacej doby trojročná, ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka stanovuje dĺžku všeobecnej premlčacej doby až na štyri roky. Pre majiteľa cenných papierov je teda (aspoň čo do nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov) jednoznačne výhodnejšie použitie občianskoprávnej premlčacej doby, ktorá je o dosť kratšia.

Kvôli stručnej a mätúcej právnej úprave sa však prax stále nedokáže jednoznačne zhodnúť na tom, ktorý z vyššie uvedených právnych predpisov sa použije; skutočnosť, že aj súdy, ktoré sa zhodnú na použití toho ktorého predpisu, dochádzajú k rovnakému záveru na základe rozdielnej argumentácie, je už len povestnou čerešničkou na torte.

Absolútny obchod – áno či nie?

Otázky premlčania nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov som sa v minulosti čiastočne dotkla v článku „Premlčanie nárokov z absolútnych obchodov uzatváraných so spotrebiteľmi“. V závere uvedeného článku bolo naznačené, že právny vzťah medzi Centrálnym depozitárom a majiteľom cenných papierov je tzv. absolútnym obchodom v zmysle ustanovenia § 261 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka; súdy by však pri rozhodovaní o dĺžke premlčacej doby mali s poukazom na ustanovenie § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách v tých vzťahoch, kde vedľa Centrálneho depozitára figuruje ako druhý účastník fyzická osoba – nepodnikateľ, použiť trojročnú premlčaciu dobu. Niektoré súdy túto argumentáciu následne skutočne prijali; za všetky uveďme napríklad Okresný súd HumennéRozsudok Okresného súdu Humenné zo dňa 10. 3. 2014, vydaný pod sp. zn. 17C/1/2014., ktorého závery následne potvrdil aj Krajský súd v PrešoveRozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 26. 2. 2015, vydaný pod sp. zn. 14Co/80/2014..

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v produkte Odborné články:

Premlčanie nároku na odplatu za vedenie účtu majiteľa cenných papierov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.